- Õppekorralduse ja kvaliteedi alused

Õppekorralduse alused

 1. Üldsätted
  1. Reeder Keeltekooli ( 11975615)  õppekorraldus alused on koostatud  lähtudes ettevõtte põhikirjast, Täiskasvanukoolituse seadusest ja teistest õigusaktidega  sätestatud põhimõtetest. www.reeder.ee

Reeder Keeltekooli põhiülesanne on pakkuda  täiskasvanutele keeleõpet. 

  1. Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ajakava järgi. Avatud koolituste õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/kursused.
  2. Võimaldame ka sisekoolitusi. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi, kas meie ruumides aadressil Lembitu 2A Võru või tellija koolitusruumides tellijaga koos kokku pandud õppekavade alusel.
  3. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  4. Asjaajamise keel on eesti keel
  5. Koolituste korraldamine
   1. Kõigile koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel oleva registreerimisvormi, telefoni, e-maili või tulles koha peale Lembitu 2A Võru II korrus.
   2. Pikemate koolituste puhul, kus maksmine toimub kuu või osamaksetena sõlmitakse Õppijatega  esimesel tunnil koolitusleping.
   3. Reeder Keeltekoolil on õigus kursusi edasi lükata või ära jätta, kui kursus ei tule kokku (pole piisavalt õppijaid). Koolitutse edasilükkamisest või ära jätmisest teavitatakse registreerujaid kas e-maili või telefoni teel.
   4. Koolitus loetakse edukalt läbituks kui koolitusel osaleja on osalenud vähemalt 70% auditoorsetes tundides. Koolituse lõpus väljastame õppijale tõendi läbitud tundide kohta või tunnistuse õpiväljundite saavutamise kohta.
 1. Õppemaksu tasumine
  1. Õppemaksu tasumine toimub  õppijale saadetud arve alusel kas ülekandega Reeder Keeltekooli arvelduskontole või  soovi korral saab õppemaksu tasuda ka sularahas. 
  2. Õppemaksu tasumine pikemate koolituste puhul toimub  kuuarvete või osamaksete alusel. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest. Õppemaksu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.
  3. Koolitusest loobumisel õppetasu ei tagastada. Pikemate koolituste puhul on võimalik mõjuvatel põhjustel (eelkõige tervis) koolituste tulevikumakstest looobuda alates järgmisest kuust. Eelnevalt väljastatud arved tuleb  tasuda.
  4. Arvel näidatud maksetähtajaks arve  tasumata jätmisel, ja korduval meeldetuletusel on meil õigus õpilane keeltekooli nimekirjast välja arvata ja vajadusel võlgnevus edastada inakssofirmale.
  5. Lühemate koolituse 40 ak tundi  ja alla selle on meil õigus kogu kursus ettemaksu arvena vormistada. 
  6. Arvete maksamta jätmisel tuletame võlgenvusi  meelde meili või telefoni teel. Info saadame samale meilile mille õppija on meile edastanud.
 2. Õppija õigused ja kohustused.
  1. Õppijal on õigus enne koolitust tutvuda Reeder Keeltekooli õppkorralduse aluste, õppekavade ja saada täiendavat infot koolituse kohta.
  2. Võimaldame õppijal oma taset testida suulise vestluse põhjal (vajadusel ka  kirjaliku testi alusel)
  3. Koolitataval on õigus valida sobib grupp oma keeltetasemele ja vastavalt enda võimalustele ning saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus ja ajal.
  4. Võimaldame koolitataval koolituseperioodi jooksul gruppi vahetada, kui grupp vastab tema tasemele ja uues grupis on vabu koht.
  5. Õppijal on kohustus meie poolt väljastavad arved tasuda õigeaegselt ka siis kui koolitatav pole saanud kõigist tundidest osa võtta, kuid tund on toimunud.
  6. Sõlmime õppijaga koolituslepingu, kui selles konkreetses grupis võimadame tasumist osamaksetena. Koolituslepinguga on võimalik tutvuda www.reeder.ee .
 3. Väljastatavad dokumendid.
  1. Igale täiendukoolituse osalejale väljastatakse tõend või tunnistus koolituse läbimise kohta.
  2. Tunnitusi ja tõendeid väljastame paberkandjal ja eesti keeles.
 4. Isikuandmete töötlemine
  1. Reeder Keeltekool kogub õppijate kohta järgmiseid andmeid: nimi, kontaktandmed ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks 

(tulenevalt Täiskasvanu koolituse seadusest) ja tulumaksu tagastuse jaoks. 

Kõiki isikuandemid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 1. Vaidluste lahendamine
  1. Kooli ja õppijate vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidlused mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel lahendatakse seaduses ettenähtud  korras.
 2. Reeder Keeltekooli õppekorralduse alused kehtivad alates 01.01.2016.

 

 

Reeder Keeltekooli kvaliteedi tagamise alused

 

 1. Üldsätted 
 2. Reeder Keeltekooli ( 11975615) kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanu koolituse seadusest, asutuse põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kvaliteedi tagamise alused on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.
 3.  Reeder Keeltekooli eesmärk on  korraldada  võõrkeele kursuseid erinevatele võõrkeeltele ja keeletasemetele.
 4. Õppekavad
  1. Täiendkoolituse aluseks on Reeder Keeltekooli õppekavad ,mis on avalikustatud keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/õppekavad. Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja täiskasvanute koolituse seadused.

Kõigi õppekavade juures arvestatakse, et see aitaks  kursusel osalejal õppe –

eesmärke saavutada ja samuti püüame arvestada õppekavade koosatmisel täiskasvanud õppija eripära.

Õppekavad vaadatake üle üks kord aastat, enne uue õppeaasta algust vajadusel ka mitu korda aastas.

 1. Koolitajad
  1. Meie õpetajatel on olemas filoloogi haridus ja/või andragoogi kutsetunnistus ja kindlasti õpetamise kogemus. Info meie õpetajate kohta on üleval Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/meist, kus on kirjeldatud õpetajate õpi- ja töökogemus.
  2. Õpetajate tööd hinnatakse nii suulise kui ka kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõpus. Samuti küsime suulist tagasisidet koolituse kestel.
 2. Õppekeskkond
  1. Kõigile meie  avalikele koolitustele tuleb  ennast registreerida. Koolitusele saab registreerida kodulehel www.reeder.ee täites registreerimisvormi, meie kontoris Lembitu 2A  Võru või meili ja  telefoni teel.
  2. Koolitusgruppidesse  proovime kokku panna võimalikult  saranse keeletasemega ja oskustega õppijad. Selle saavutamiseks  testime  õppijaid  suulise vestluse põhjal, vajadusel ka kirjaliku testi põhjal. Soovi korral võimadame ka grupi vahetust, juhul kui teistes gruppides on vabu kohti.
  3. Kõigi koolitusele registreerunutega võtame ühendust paar päeva enne koolituse algust meili teel, kus on info kogu koolituse kohta, vajadusel ka telefoni või SMS teel.
  4. Me sõlmime oma õppijatega koolituslepingud,milles on kirjas mõlema osapoole kohutused ja õigused millega saab tutvuda meie kodulehel www.reeder.ee
  5. Koolituse jooksul püüame luua võimalikult õppimist toeatava keskkonna, kasutades selleks erinevaid võimalusi. (õpetajad on meili teel  iganädalases suhtluses õppijatega, et neid motiveerida ja aidata parema tulemuse saavutamisel).
  6. Reeder Keeltekooli ruumid asuvad Võrus Lembitu 2A, kus on olemas 4 suurt  koolitusklassi, üks klass individuaalõppeks  ja kontor, mida samuti  vajadusel kasutakse individuaaltundide jaoks. Kõik meie 4 koolituklassi mahutavad kuni 10-13 õppijat. Põlvas asume aadressil Kesk tn 11, kus meie kasutuses on koolitusklass kuni 12 õppijale.

Koolitusklassides on olemas korralik valgustus, tahvlid, õppelauad ja toolid aruvti ja esitlusvahendid samuti wifi ühendus. Igas klassis on olemas kohvinurk koos kraanikausiga. Kontoris on olemas printimis ja paljundamis võimalus. Meie Võru ruumidesse pääseb ka liikumispuudega inimene. Maja ees on olemas kaldtee ja maja sees lift.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohtuse nõuetele.

4.7 Väljaspool meie ruume toimuvate kooltituste puhul lähtume samadest põhimõtetest.

4.8 Õpetamisel kasutame iga keele jaoks sobivaid õpikuid , mille õppija ostab ise välja,  kas meie käest või kuskilt mujalt. Õpikute hinnakiri on kodulehel www.reeder.ee  Muud paljunudused ja lisamaterjalid on koolituse hinna sees. 

  1. Õppegrupid suurused on erinevad lähtudes koolituse eesmärgist ja ka õppijate soovist ning meie võimalustest . Grupi suurused ja hinnad on välja toodud meie kodulehel www.reeder.ee. Suuremaid gruppe kui 13 õppijat me ei võimalda. Suurem osa gruppe on 8-10 õppijat.
 1. Koolituse lõpus väljastame igale õppijale, kes on ka reaalselt vähemalt 70% ulatuses koolituse kontaktunides osalenud  tõendi koolituse läbimise kohta. Vajadusel ka väiksema mahu kohta.
 2. Tagaside kogumine
  1. Iga koolituse lõpus anname koolitusel osalejale tagasiside küsimustiku, kus osalejad annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajaleja korraldusele ning samas saavad teha ka ettepanekuid meie töö efektiivsemaks muutmisel. Küsime tagasididet ka koolituse rahastajatelt.
  2. Tagasiside analüüsitakse koos õpetajatega. Vajadusel tehakse muudatusi.
  3. Lisaks kirjalikule tagasisidele küsime ka suulist tagasiside koolitusperioodi jooksul. Õppijad saavad tagasiside suuliselt anda nii otse õpetajale ja /või Reeder Keeltekooli administratiivpoolele.
 3. Õppekvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine.
  1. Julgustame oma õpetajaid õppijatega intensiivsemalt suhtlema. Õpetajad on õpilastega meili vahetuses. Õpetajad tunnevad huvi õppijate käekäigu vastu ja proovivad neid innustada ja motiveerida. 
  2. Meie kõige parem tagasiside on see, kui õppijad aasta aastalt meile tagasi tulevad. Leiame,et see näitab kõige paremini meie kvaliteeti.

8. Isikuandmete kogumine

8.1 Reeder Keeltekool kogub õppija kohta lisaks nimele ja kontaktandmetele ka isikukoodi. Mida on vajame Tõendi väljastamiseks tulenevalt Täiskasvanu koolituse sedausest ja lisaks info edastamiseks maksu- ja tolliametile tulumaksu tagastamise osas. Iskuandmeid töödeltakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 

Täiendav info: email: reeder@reeder.ee