- üldkeel

Inglise üldkeel

Inglise keele õpe täiskasvanud õppijale baseerub kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, kus pearõhk on õpitavas keeles suhtlemisel. Õpetuse põhiprintsiip on spiraalsus – õpitud keelematerjali pidev kordamine kõrgemal astmel. Arendatakse KÕIKI kommunikatiivseid oskusi: kõnelemist ja kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetamisega toetatakse suhtlemiseks vajaliku keele omandamist. 

- Tundides võetakse arvesse õppijate erisoove.

- Tunnitempo kujuneb välja vastavalt grupi suutlikkusele.

- Soovitusi kodutöödeks antakse, kuid need ei ole kohustuslikud. Oluline on jõuda tundi kohale ning seal kaasa mõelda.

- Igal nädalal saadab õpetaja e-kirjaga vajaliku õppetööd puudutava info, et ka puudujad oleksid kõigega kursis.

- Õppijate taustad on väga erinevad mistõttu on grupis alati keegi, kes teab vähem või rohkem, kuid sellepärast ei pea end kehvasti tundma. Õppijate endi sõnul on suureks abiks see, kui teemade juurde tullakse ikka ja jälle tagasi. See aitab teadmistel kinnistuda ning puudutud tunnid ei tekita liiga suuri lünki.

- Järgime motot “Keeleõpe pole sprint, vaid on maraton”. Sellest lähtuvalt tegutseme tasa ja targu, kuid sihikindlalt!

- Õpetaja märkab ja toetab iga kursusel osaleja õppimist eraldi ning samas ka kogu grupi võimalikult ühtlast arengut.

- Tunnis võib juua kohvi või teed ning ennast mõnusalt tunda. 

 

Õppetegevused

Õppija aktiivseks kaasamiseks kasutame väga erinevaid õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – arutelud, küsimused, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, muusika, interaktiivsed õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
- arutelud, dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
- teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
- olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
- ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

- erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
- tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
- lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

- kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

- õigekirja harjutused;
- ankeedi täitmine;

- postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

Kohtumised välismaalastega: 

 - Õppijal on võimalus kohtuda ja suhelda inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega vähemalt paaril korral õppeaasta jooksul.

 

Info/registreerimine kursusele SIIT