• inglise keele õppekava ja õpiväljundid
 • soome keele õppekava ja õpiväljundid
 • norra keele õppekava ja õpiväljundid
 • saksa keele õppekava ja õpiväljundid
 • vene keele õppekava ja õpiväljundid
 • eesti keele õppekava ja õpiväljundid
 • hispaania keele õppekava ja õpiväljundid
 • prantsuse keele õppekava ja õpiväljundid
 • itaalia keele õppekava ja õpiväljundid
 • õppekorralduse ja kvaliteedi alused

Inglise keel A1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A1) algajad 
 
0231 Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole inglise keelt varem õppinud või , kes on ammu õppinud ja pole vahepeal üldse kasutanud ja hetkel on kõik ununenud. Õppe alustamiseks on vajalik kursusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A1 saavutamine inglise keeles.

 

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Õppesisu

Teemad:

Minu perekond, sõbrad ja elukoht.

Töö, hobid  ja vaba aeg.

Elukeskkond,  tee juhised.

Toit ja ostlemine.

Sport

Linnas, maal

Riigid, keeled, reisimine.

Viisakusväljendid

Grammatika: Tähestik, olevik (be), isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, numbrid, telefoninumbrid, järgarvud. Sagedusmäärsõna, küsisõna, eessõna ajamääruses . Can/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna kohamääruses (in, on, near jt). Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituste moodustamine).Hulgamäärused (some, any, much, many), viisakusvorm I like vs I´d like. Omadussõna võrdlusastmed. Kestev olevik.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 
Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kasutusel on õppkomplekt New Headway Beginner 4th edition  mis sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks Reeder keeltekooli jaotusmaterjalid.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või on tal inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel A1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A1) algajad 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
222-Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 80 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole inglise keelt varem õppinud või , kes on ammu õppinud ja pole vahepeal üldse kasutanud ja hetkel on kõik ununenud. Õppe alustamiseks on vajalik kursusele registreerimine.

 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A1 saavutamine inglise keeles.

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

 

Õppesisu 

 

Teemad: 

Minu perekond, sõbrad ja elukoht.

Töö, hobid  ja vaba aeg.

Toit ja ostlemine.

Sport

Linnas, maal

Viisakusväljendid.

Grammatika: Tähestik, olevik (be), isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, numbrid, telefoninumbrid, järgarvud. Sagedusmäärsõna, küsisõna, eessõna ajamääruses . Can/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna kohamääruses (in, on, near jt). Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituste moodustamine).Hulgamäärused (some, any, much, many), viisakusvorm I like vs I´d like. 

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

 

Kõnelemisoskuse arendamine:


– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;

 

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

 

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

 

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kasutusel on õppkomplekt New Headway Beginner 4th edition  mis sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks Reeder keeltekooli jaotusmaterjalid.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik.)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 17.10.2018

 Inglise keel A2.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A2.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  A1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A2.1 saavutamine inglise keeles.

 

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

 

Õppesisu

 

Teemad:

Töö, ametid ja puhkus.

Elukoht ja sellega kaasnev

Hobid ning oskused.

Toit ja ostlemine.

Viisakusväljendid

 

Grammatika: Ajavormide kordamine. Lihtmineviku ja Perfekti olevik. Modaalverbid, tingimuslausete moodustamine, ja past continuous. Verbimustrid.

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks kasutame New Headway Beginner 4th edition, Essential Grammar in Use Raymond Murphy    ja    Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel A2.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A2.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 -Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks või kolm korda nädalas, 3 kuni 4 akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles eelnevalt  saavutatud keeletase  A1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A2.1 saavutamine inglise keeles.

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot igapäevatekstidest ( sõiduplaanid, reklaamid, menüü, tööpakkumised jne.)

 

Õppesisu 

 

 

Teemad: 

 

Töö, ametid ja puhkus.

Elukoht ja sellega kaasnev

Hobid ning oskused.

Toit ja ostlemine.

Viisakusväljendid

Perekond 

Grammatika: Ajavormide kordamine. Kestva mineviku aeg, lihtminevik, kestev olevik (tuleviku ajavormina), GOING TO- tulevik, täisminevik, loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad, eessõnad, modaalverbid ja verbimustrid.

 

Õppemeetodid

 


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

 

Kuulamisoskuste arendamine:

 

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

 

Lugemisoskuste arendamine:

 

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

 

Kirjutamisoskuste arendamine: 

 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks kasutame New Headway Beginner 4th edition, Essential Grammar in Use Raymond Murphy    ja    Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel A2.2 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A2.2) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  A2.1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A2.1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A2.2 saavutamine inglise keeles.

 

Saab aru tavakõnest, ettekannete põhisisust, tekstidest tuttavatel  teemadel, saab osaliselt aru telesaadetest ja uudistest.

Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot igapäevatekstidest ( sõiduplaanid, reklaamid, menüü, tööpakkumised jne.)

Oskab kaasa rääkida igapäevastes suhtlusolukordades (tuttavatel teemadel)  ning oskab lihtsamaid lauseid  kasutades kirjutada endast, perekonnast, hariduslikust taustast, endisest ja praegusest tööst ja elutingimustest. Oskab täita  isikuandmeid nõudvaid dokumente ja ankeete

 

 

Õppesisu

 

Teemad:

Oma elulugu, tulevikuplaanid

Töö, puhkus ja hobid.

Elukeskkond ( juhised, restoranis, poes, arsti juure, ametiasutuses, telefoni vestlus, ilm)

Kombed ja reeglid igapäeva elus.

Turism

 

 

Grammatika:  Ajavormide kordamine, eitus-jaatus, küsimuste moodustamine, lihtminevik ja perfekti olevik, modaalverbid , tingimuslaused .

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d). Lisaks kasutame Essential Grammar in Use Raymond Murphy ja   Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 

Inglise keel B1.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B1.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
222-Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  A2.2. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A2.2 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B1.1 saavutamine inglise keeles.

 

Saab aru selgelt  edastatud raadio ja telesaadete põhisisust, mis kajastavad päevateemasid.

Oskab ettevalmistuseta vestelda  tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö ja päevasündmused.

Oskab väljendada oma seisukohti ja arutleda tuttavatel teemadel.

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või muul huvi pakkuval teemal samuti oskab kirjutada isiklikku kirja .

 

Õppesisu

 

Teemad:

Sõbrad ja elustiil.

Uudised, päevasündmused ja maailmas toimuv.

Söömine, toit, ja toitumisharjumised.

Unistustest rääkimine.

Isikuomadused ja nende kirjeldamine

 

 

Grammatika:  Ülevaade ajavormidest, küsimuste moodustamine, eitus-jaatus. Erinevate  oleviku ( present simple ja present continuous) ja minevikuaegade ( past simple ja past continuous) võrdlemine. Hulga väljendamine ( some, any, much, many) ja artiklid. Verbimustrid, kolme tulevikuaja ( going to, will, present countinuous) võrdlemine ja kasutamine. Omadussõna võrdlusastmed.

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Pre-Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel B1.2 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B1.2) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  B1.1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  B1.1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B1.2 saavutamine inglise keeles.

Kuulamisel saab  aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio-ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust, mis on talle olulistel või päevateemadel.
Oskab  vestelda ja  lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja arutleda tuttavatel teemadel.

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või muul huvi pakkuval teemal samuti oskab kirjutada isiklikku kirja .

 

Õppesisu

 

Teemad:

Aeg ja ajaplaneerimine

Igapäevasituatsioonid

Perekond

Töö

Seltskondlik vestlus.

 

 

Grammatika: 

Eelnevalt õpitud ajavormide kordamine. Oleviku ajavormid:liht ja kestev olevik (isikuline ja umbisikuline); Mineviku ajavormid (kestev minevik ja enne minevik) used to kasutamine. Keeldu, käsku ja soovitust väljendavad modaalverbid. Tuleviku ajavormid (samuti may, might ja could). Erinevat liiki küsimuste moodustamine. Verbifraasid ees- ja järelliited. Omadussõnad, määrsõnad, hääldus ja sõnade rõhuasetus. Ametliku ja mitteametliku kirja kirjutamine.

 

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

 -essee kirjutamine

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Pre-Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.06.2016

Inglise keel B2.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B2.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  B1.2. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  B1.2 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B2.1 saavutamine inglise keeles.

 

Saab aru  pikematest ettekannetest ja tekstidest, mis ei pruugi olla ainult tema huvi ja tööd puudutavad samuti  erialastest tekstidest ja juhenditest.

oskab ennast väljendada spontaanselt ja ladusalt, avaldada mõtteid ja vestlust arendada; erinevaid asju, inimesi ja olukordi kirjeldada;

 

Oskab väljendada oma seisukohti ja arutleda tuttavatel teemadel.

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või muul huvi pakkuval teemal samuti oskab kirjutada isiklikku kirja .

 

Õppesisu

 

Teemad: Igapäevasituatsioonid

 Sünd, abielu, surm

 Perekond, sõbrad ja sugulased

Töö

Seltskondlik vestlus ja arvamuse avaldamine.

 

 

Grammatika: 

Eelnevalt õpitud ajavormide kordamine. Oleviku ajavormid:liht ja kestev olevik (isikuline ja umbisikuline); Mineviku ajavormid (kestev minevik ja enne minevik) used to kasutamine. Keeldu, käsku ja soovitust väljendavad modaalverbid. Tuleviku ajavormid (samuti may, might ja could). Erinevat liiki küsimuste moodustamine. Verbifraasid ees- ja järelliited. Omadussõnad, määrsõnad, hääldus ja sõnade rõhuasetus. Ametliku ja mitteametliku kirja kirjutamine.

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel B2.2 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B2.2) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  B2.1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  B2.1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B2.2 saavutamine inglise keeles.

 

Kuulates saab  aru pikkadest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest ja filmide sisust. Lugedes saab aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja ka  tänapäevasest proosast.
Oskab vestelda  spontaanselt ja ladusalt inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega, väljendades ja põhjendades oma  seisukohti, samuti on võimeline vestlust juhtima 
Oskab selgitada oma seisukohti ja arvamusi aktuaalsetel teemadel, tuues välja nii poolt kui vastuargumendid. 

Oskab kirjutada selgeid detailseid tekste (essee, aruanne, referaat) edastades infot ja põhjendades olulisi aspekte.

 

 Õppesisu

 

Teemad: Igapäevasituatsioonid

 Sünd, abielu, surm

 Perekond, sõbrad ja sugulased

Töö

Seltskondlik vestlus ja arvamuse avaldamine.

 

 

Grammatika: 

Eelnevalt õpitud ajavormide kordamine. Oleviku ajavormid:liht ja kestev olevik (isikuline ja umbisikuline); Mineviku ajavormid (kestev minevik ja enne minevik) used to kasutamine. Keeldu, käsku ja soovitust väljendavad modaalverbid. Tuleviku ajavormid (samuti may, might ja could). Erinevat liiki küsimuste moodustamine. Verbifraasid ees- ja järelliited. Omadussõnad, määrsõnad, hääldus ja sõnade rõhuasetus. Ametliku ja mitteametliku kirja kirjutamine.

 

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

– arvamuse avaldamine ja kokkuvõtete tegemine

–  essee, kirjandi ja referaadi kirjutamine

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.06.2016

Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
0231- Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 90 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kolm akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – täiskasvanud, kes ei ole varem soome keelt õppinud.  

Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine soome keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
•oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda lihtsate lausetega  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (kaardid, kutsed) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga

Sisu:

 

Teemad:

Mina ja mInu pere

Minu argipäev

Töö ja kodu

Vaba aeg

Ilm

Grammatika:

Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna., numbrid, kell,  kuupäevad, nädalapäevad, tegusõna pööramine, verbid, nimisõna omastav ja osastav kääne, omadussõna ainsus ja mitmus
 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitte verbaalsed materjalid.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 10 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Koolitusel kasutatakse õppekomplekti Hyvä-parempi-paras (Kaare Sark, Iduleht 2014). Lisaks kasutatakse õpikut „ Suomi selväksi“  Margit Kuusk ja Reeder keeltekooli materjale

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on soome keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.08.2016

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus algajatele (A1)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes ei ole varem norra keelt õppinud või kelle suulise testimise tulemus ei võimalda järgmistel tasemetel õppida. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Eesmärk

Suudab suhelda keeletasemel A1.

 

 

Õpiväljundid 
Õpingute lõpuks õppija:
– Saab aru tuttavtest sõnadest ja fraasides, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja    igapäevaelu.

–  Oskab  kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid ja samuti küsida kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt.

– oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
– kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (plakatid , kutsed, sildid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga


Õppe sisu:

Vestlusteemad: Tervitamine. Enda ja teiste esitlemine. Norra tähestik. Päritolumaa, elukoht, aadress. Numbrid 1–100, vanus. Riigid, keeled, ametid.

Mina ja minu pereliikmed. Toit, toidukorrad. Oma päevaplaani kirjeldamine kodus, tööl ja koolis. Arvud.

Aeg. Päevad ja kellaaeg. Töö ja vaba aeg. Riiete sõnavara. Värvid. Riiete ostmine. Kohvikus tellimine. Ostu eest tasumine. Hindade lugemine. Arvutamine. 

Ilm ja aastaajad. Soojad riided. Temperatuur ja sademed. Reisimine ja transport. Erinevad kohad Norras. Kaart. Raamatukogu ja ajalehed.

Eluasemed. Talgute korraldamine. Meie vaba aeg. Enda taustast ja kogemustest rääkimine. Tervisest rääkimine. Töökogemustest, erinevatest ametitest ja soovidest rääkimine. Järgarvud. Kuupäevade ütlemine. 

Grammatika: Jutustav lause ja küsilause lihtolevikus. Küsisõnad Sõnade järjekord lauses. Küsimus ilma küsisõnata. Eituse kasutamine. Nimisõnade ainsus ja mitmus umbmäärases ja määravas vormis. Asesõna den, det ja de. Asesõna subjekti vormis. Koha eessõnad.  Infinitiiv ja modaalverbid. Omadussõna pööramine. Küsisõna “missugune” pööramine. “See” ja “see seal” kasutamine. 

Kaudne kõne. Rekleksiivne asesõna. Tegusõnade käskiv vorm. Sõnade “seepärast” ja “sest et” kasutamine. Tegusõnade mineviku vorm. Väljendid mineviku, oleviku ja tuleviku jaoks. 

Omastav asesõna. Nimisõna omastav vorm. Tegusõna täismineviku kasutamine. Ajaväljendid, mis näitavad kestvust. 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  noo grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on  norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus tasemele  (A2)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes on läbinud norra keele A1 taseme. Kelle suulise testimise tulemus on vastab A1 tasemle. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid 
Õpingute lõpuks õppija:
 oskab suhelda igapäevasituatsioonides (poes, restoranis, reisil) ja vestelda üldistel teemadel;

 • arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid (vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset);
 • vestlema endast, kodust, elukohast, tööst, ilmast, argipäevategevustest ja huvialadest;
 • arutlema minevikus toimunu üle, andes sellele hinnanguid;
 • kirjutama lihtsamaid tööalaseid ja erakirju, kutseid ning Cv’d ja soovituskirja.

 Õppe sisu:

Vestlusteemad: Norra geograafia, kliima ja statistika. Juhiste andmine selle kohta, kus mis asub. Kool ja selle koostöö koduga. Kooli õppeained ja Norra koolisüsteem. Telefonile vastamine. 

Traditsioonid. Religioon. Perekond ja sugulased. Kutsete kirjutamine. Elamispind. Mööbli sõnavara. 

Pühad ja nende tähistamine. Retseptid. Keha, tervis ja toitumine. Perearst. 

Varasem töökogemus. Soovid Norras töötamisel. Tööotsing. CV koostamine. Tööturg. 

 

Grammatika: Kindlate kohtade eessõnad (linnad, maakohad). Omadussõnad umbmäärases ja määravas vormis. “Mange” ja “mye” kasutamine. Lihtlause ja liitlause. 

Perekonna nimisõnade ebareeglipärane käänamine. Omandit väljendav asesõna. Keskvõrre ja ülivõrre. Võrdlemine. 

Synes ja tror kasutamine. Aja ja koha eessõnad. 

Aja liitlaused. Modaalverb minevikus

 

 

 

 

 
Õppemeetodid

 

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale ( olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus tasemele  (B1)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes on läbinud norra keele A2 taseme. Samuti need kelle suulise testimise tulemus on vastab A2 tasemele. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.


Eesmärk: Koolituse lõpuks omandab õppija B1 keeletaseme 


Õpiväljundid 
Oskab väljendada mineviku ja tuleviku vormides, olles niihästi kuulaja kui kõneleja rollis;

oskab  vestelda Norra ajaloost, rahvauskumustest, elust varem maal ja linnas; 

oskab vestelda vabalt igapäevateemadel (ühiskond, kultuur, ajalugu, olme); 

oskab suhelda dialoogides, osaleda aruteludes, andes soovitusi probleemide lahendamiseks; 

Oskab kirjutada oma CV ja kaaskirja ja samuti  

Oskab arutleda ajalehtedest loetu üle, rääkima oma soovidest, unistustest ja isikuomadustest.

 


Õppe sisu:

 

Vestlusteemad: Töökogemus, tulevikuplaanid. Pere struktuur enne ja nüüd. Naise roll, laste kasvatus. 

Elamute ost ja müük. Elamiskulud, elamismiljöö. Tervis, toitumine. Traditsioonilised toidud. 

Massimeedia. Uudiste vahendamine. Õppeained koolis. Väärtused. Institutsioonid. Täiskasvanute õpe. 

Tööotsimine. Töövõimalused. Võrdsus töökohal. Norra varasemal ajal. Elu maal ja linnas varem. Klassierinevused. Töö ja kolimine. Väljaränne ja sisseränne. Rahvastikugrupid. 

Muinasjutud ja rahvauskumused. Muinasjututegelased. Ebausk. Norra ajalugu. Norra enne ja nüüd. Majanduslikud ja poliitilised suhted. Sekundaarmajandusest tertsiaarmajanduseks. Naftareaalsus. Tööelu tänapäeval. 

Heaoluriik. Sotsiaalsüsteem. Riiklik tervishoid. Inimõigused ja võrdsus. Usu- ja sõnavabadus. 

 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  noo grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.

 


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale ( olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Stein på stein (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku lõputesti  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 

Täienduskoolituse õppekava: Saksa keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 130 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kolm akadeemilist  tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem saksa keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine saksa keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

 

 -oskab väljendada ennast igapäevastes situatsioonides (enda tutvustamine, telefonikõnedele vastamine, külaliste vastuvõtmine, tee juhatamine, piletite ostmine, toidu tellimine)

– saab aru lihtsamtest, tekstidest, kuulutustest

–  oskab kasutada lihtsaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine)

–  oskab kirjeldada oma peret, tööd, harjumusi, hobisid ning vestlema neil teemadel teistega

 –   oskab kirjutada lihtsaid kirju ja teateid ja täita blankette.

 

Sisu:

Tervitamine. Enda ja teiste esitlemine. Saksa tähestik. Päritolumaa, elukoht, aadress. Numbrid 1–100, arvutamine. Vanus. Telefoniga helistamine. Asjade ja omaduste küsimine, hinna küsimine. Autod ja kiirus. Info küsimine ja info andmine. Sinatamine ja teietamine.

Mina ja minu pereliikmed. Elukutsed. Kellaaja küsimine. Tervitamine ja hüvastijätt. Kuud, nädalapäevad, pühad, sünnipäevad. Kohtumiste kokkuleppimine.

Oma päevaplaani kirjeldamine. Kalendermärkmik. Restoranis tellimine. Toiduained ja nende kvaliteet. Riiete ostmine. Ostu eest tasumine. Soovide väljendamine.

Meie vaba aeg. Reisimine, muusika, sport, kunst, käsitöö. Ilmast rääkimine. Tee küsimine ja juhatamine. Tänaval, postkontoris, jaamas, sadamas, bussipeatuses.

Info andmine probleemide ja õnnetuste kohta. Tuletõrje, politsei, arsti kutsumine. Reisimine. Piletite ostmine, hotelli broneerimine.

 

Grammatika:

Jutustav lause ja küsilause. Ainsuse 3 esimest pööret ja viisakusvorm. Nimisõnade grammatiline sugu. Määrav ja umbmäärane artikkel. Nominatiiv ja akusatiiv. Omastav asesõna minu, sinu, teie (oma). Umbmäärane asesõna kein. Pööramine: haben, sein, sagen, fahren.

Nimisõnade mitmus,.Omastav asesõna tema ja teie (oma). Sõnade moodustamine sufiksiga –in. Öeldise koht jutustavas lauses. Pööramine: kommen, arbeiten, heißen. Järgarvsõnad. Omastavad asesõnad. Isikulise asesõna er, sie, es kasutamine.

Modaalverbid: können, müssen, wollen, dürfen. Pööramine: essen, nehmen, sprechen, lesen, mögen; möchte. Lahutatavate eesliidetega tegusõnad. Omadussõna verbiga sein. Alusele suunatud küsimus. Liitsõnade moodustamine

Pööramine: wissen, sollen. Nominatiiv, akusatiiv ja daativ. Eessõnad nach, zu, bei. Sidesõnade kasutamine. Asesõnad: jeder, dieser, welcher. sich-verbid.

Eessõna von. Umbmäärane asesõna man. Genitiiv. Kas genitiiv või eessõna von? Eessõnad durch, um, entlang, über, zwischen.

 

Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Kasutatakse saksa keele õppkomplekti Deutsch für uns Anu Schultz ja õpetaj koosatud jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on saksa keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev -01.08.2016

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 50 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 50 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub üks kord nädalas 3 akadeemiloist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes on varem natuke vene keelt õppinud. 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine vene keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab rääkida lühidalt iseendast, elukohast, perest ja tööst.
 • oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja  samasugustele küsimustele vastata;
 • oskab täita kõige lihtsamaid blankette isiklike andmetega.

 

Sisu:

Enda tutvustamine, kodu, perekond, töö, arvud, numbrid, hinnad

Grammatika teemad: Täishäälikute hääldamine vene keeles.

Isikulised asesõnad, nende käänamine. Omadussõna.

 Tegusõnade I pöördkond.

Omastavad asesõnad. Näitavad asesõnad. Arvsõnad. Eessõnad

„в“ ja „на“. Eessõnad „из“ ja „с“

Helitu ja heliline konsonant.

Liikumistegusõnad. Tegusõnad „olema“, „viibima“. Kohamäärsõnad

Omadussõna täis- ja lühivorm. Sünonüümid. Eitavad asesõnad. „Kui/ когда“ ja „Kui /если“ kasutamine.

Nimisõna. Omadussõna. Arvsõna. Asesõna. Tegusõna. Tegusõna aspektid.  Kõneetikett.

  

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. 

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

 

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Kasutatakse Inga Manguse õppematerjali: Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale.ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on vene keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.01.2019

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus (A2)
 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või kolm  korda nädalas 3 akadeemilist  tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes on läbinud A1 taseme vene keele koolituse või kelle suulise testimise tulemus ei võimalda järgmisel keeletaseme kursusel osaleda. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A2 saavutamine vene keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab rääkida iseendast, elukohast, perest ja tööst.
 • oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja  samasugustele küsimustele vastata;
 • suudab vestelda  igapäevastel teemadel eeldusel et tema vestluspartner räägib aeglaselt
 • oskab täita kõige lihtsamaid blankette isiklike andmetega.

Sisu:

Teemad: Minu rollid elus. Rollid kodus, tööl, lapsevanemana ja

lapsena. Küsimuste esitamine ja oma arvamuse avaldamine. Oma tunnete väljendamine. Test „Tunne iseennast“. Kinnistamine

Sünnipäev – kord aastas. Sünnipäeva pidamine. Juubelisünnipäevad. Külaliste kutsumine ja külla minek. Kingituste valik ja lillede valik. Külaliste tutvustamine. Pöördumine võõra inimese poole. Kinnistamine

Elukutsed. Selle valiku tähtsus. Kelleks tahtsin saada

lapsepõlves. Kellena töötan nüüd. Oma töökäigu kirjeldus. Kinnistamine

Minu suguvõsa. Sugupuu koostamine. Oma esivanematest jutustamine. Kelle mõjud on minu iseloomu kujundanud kõige rohkem. Vanemaid ei saa valida. Perekonnasisesed suhted inimeste vahel. Kinnistamine

Minu suhtumine loomariiki. Traditsioonilised

koduloomad kass ja koer. Tänavakoerad ja –kassid. Vastutus kodustatud looma eest. Maailma looma- ja linnuriik. Suured ja väikesed loomad, linnud, roomajad. Kinnistamine

Käitumine erinevates elusituatsioonides. Konflikt.

Kompromiss. Konsensus. Nõustumine. Äraütlemine. Kahtlused. Kinnitused. Eitus. Koostöö ja vastuvõtmine. Nõuanne. Korraldus. Informatsiooni vahetus. Kinnistamine

Eesti Vabariik. Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti

riigikorra põhialused. Igaühe põhiõigused, vabadused

ja kohustused. Riigikogu, vabariigi presidendi, vabariigi valitsuse ja kohtu pädevus. Eesti administratiivsed jaotused. Eesti füüsiline kaart. Maakonna, linna, asula, talu plaan. Ametiasutuste liigitus. Linna- ja maakonnavalitsused. Kinnistamine

 

 

  Grammatika: Omadussõna täis- või lühivorm. Sünonüümid. Eitavad asesõnad. „Kui/ когда“ ja „Kui /если“ kasutamine.

Nimisõna. Omadussõna. Arvsõna. Asesõna. Tegusõna. Verbi aspektid. Kiilsõnad. Kõneetikett.

„ь“-lõpuga naissoost nimisõnade käänamine. Tegusõnade aitama, märkama, naeratama,  solvuma, kaitseks välja astuma pööramine. „Ь“-lõpuga nimis. 

Aja väljendamine. Tegusõnad „käima“/kuhu?, „viibima“/kus? Nimisõnade ühildumine omadussõnadega.

Tegusõnade „läbima“, „mööda sõitma“, „külastama“, „üle vaatama“, pööramine. 

„-я“ ja „-ие“ lõpuga nimis. käänamine.

Ajaliste konstruktsioonide kasutamine. Aja väljendamine.

Liikumistegusõnade kasutamine eessõnadega mööda, üle, vastas, kõrval. Kuupäev: mitmes? mitmendal?

Suuremad kultuurikeskused Eestis. Kultuuriürituste külastamine. Kino. Teater. Kontsert. Piletite ostmine. Käitumine garderoobis. Istekoha leidmine. Käitumine kino, teatri- või kontserdisaalis etenduse ajal. Riietuse valik. Lillede saatmine lavale. Kuulsamad filmi- ja teatriartistid. Laulupidu. Rahvariided. Kinnistamine

 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Kasutatakse Inga Manguse õppematerjali: Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale.ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on vene keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 27.12.2015

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel A1 võõrkeelena
 
Õppekavarühm
0231- Keeleõppe õppekavarühm.
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või kaks korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – Täiskasvanud, kes pole varem eesti keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused suudab vähemalt B1 tasemele suhelda vene või inglise keeles   ja  kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keele keeleoskustaseme A1. 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakusväljendeid
• oskab  moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele küsimustele  vastata
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma perest, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga


Õppesisu
Enese tutvustamine ja viisakusväljendid.

Perekond, töö, elukoht.

Numbrid, päevad nädalad kuud, hinnad.

Isikuandmed ja igapäevaelu

Reisimine ja Vaba aeg

Grammatika: isikuline asesõna, tegusõna pööramine, arvud, omadussõna ja võrdlus ajamäärused, moodustatakse küsimusi, olevik, minevik, ainsus, mitmus. Tehakse tutvust kõigi käänetega.

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus on üles ehitatud õppekomplektile  „Tere“ Inga Mangus ja Merge Simmul. Lisaks kasutatakse õpikut“  E -nagu Eesti“  Mall Pesti ja Helve Ahi ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse,omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil. .

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 27.12.2015

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel A2 ( Eesti keel võõrkeelena)
 
Õppekavarühm
0231- Keeleõppe õppekavarühm.
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või kaks korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – Täiskasvanud, kes on läbinud A1 keeletaseme, kelle suulise testimise tulemus vastab tulemusele A1. Õppe alustamise tingimused suudab vähemalt B1 tasemele suhelda vene või inglise keeles ja  kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keele keeleoskustaseme A2. 


Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab vestelda talle tuttavatel teemadel ja igapäeva situatsioonides, kasutades lihtsat sõnavara
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakusväljendeid
• oskab  moodustada küsimusi ja  samasugustele küsimustele  vastata
• oskab kirjutada lihtlausetega , teda otseselt puudutavatel teemade( pere, töö, hobid jne) samuti oskab täita ankeete


Õppesisu
Enese tutvustamine ja viisakusväljendid.

Perekond, töö, elukoht ja selle ümbrus.

Numbrid, päevad, nädalad, kuud, hinnad.

Isikuandmed ja igapäevaelu (Arsti juures, restoranis, toit, hobid, riietus, keha, ilm)

Reisimine, Transport  ja Vaba aeg

 

Grammatika: Milline? Missugune? Arvud ja järgarv sõnad, tagasõnad, võrdlusastmed, lõpetatud ja lõpetamata tegevus, olevik, minevik, tulevik,  asesõnad-määrsõnad, eitus , jaatus Küsimused? Kõik käänded. 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitte verbaalsed materjalid.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus on üles ehitatud õppekomplektile  „Tere jälle“ Inga Mangus ja Merge Simmul. Lisaks kasutatakse õpikut“  E -nagu Eesti“  Mall Pesti ja Helve Ahi ning „Saame tuttavaks“ Silva Tomingas ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil. .

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 27.12.2015

 1. Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täiendkoolitus
 2. Õppekavarühm:
  0231-Keeleõppe õppekavarühm
 3. Õpiväljundid:

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri)
 • Oskab koostada erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus)
 • Oskab kasutada piiratul hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus)
 • Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud teemal
 • Mõistab tele-, raadiosaadete ning filmide sisu
 • Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav
 • Loeb ja mõistab lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (kirjad, veebiväljaanded, kasutusjuhendid, infovoldikud)
 • Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut
 • Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest või internetist
 • Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest
 • Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti, on võimeline ühinema vestlusega ja avaldama oma arvamust, kui kõneaine on tuttav
 • Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti (spontaanses kõnes esineb vigu, hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon)
 • Grammatikas oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle
 • Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista sisu mõistmist

 

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
  Sihtgrupp: täiskasvanud, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest. Õppe alustamise tingimused puuduvad.
 2. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 400 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kolm akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass, kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Õppijate arv ühes grupis on max 2 inimest

Õppevahendid: Koolitus on üles ehitatud õppekomplektidele “Tere“,  Tere jälle“ ja „Tere taas“ Inga Mangus ja Merge Simmul. Lisaks kasutatakse õpikut „E -nagu Eesti“  Mall Pesti ja Helve Ahi ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid:

 

 • Enese tutvustamine ja viisakusväljendid

 

 • o Minu nimi on…
 • o Ma olen … aastat vana
 • o Tere-head aega
 • o Kuidas läheb?
 • Perekond, töö, elukoht ja selle ümbrus.
  • o Mul on …õde/venda
  • o Mul on … last
  • o Ma töötan (kellena?)
  • o Ma elan linnas/maal
  • o Ma elan korteris/majas
 • Numbrid, päevad, nädalad, kuud, hinnad.
 • Isikuandmed ja igapäevaelu (Arsti juures, restoranis, toit, hobid, riietus, keha, ilm)
  • o Mulle meeldib…
  • o Sooviksin tellida…
  • o Kui palju maksab…?
  • o Mulle meeldib kanda…(milliseid riideid?)
  • o Mulle ei meeldi…(milline ilm?)
 • Reisimine, Transport  ja Vaba aeg
  • o Olen reisinud lennukiga/rongiga/autoga/laevaga
  • o Kasutan/ei kasuta ühistransporti (miks?)
  • o Vabal ajal tegelen…

 

Grammatika:

 • Milline? Missugune?
 • Arvud ja järgarvsõnad
 • Ajavormid
 • Ase- ja määrsõnad
 • Eitus-jaatus
 • Küsimuste esitamine
 • Nimisõna käändelised vormid 

 

Õppematerjalide loend:

 

 • Inga Mangus ja Merge Simmul Tere jälle!“ Eesti keele õpikA1 – A2
 • Inga mangus ja Merge Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik 0-A1
 • Inga Mangus, Merge Simmul „Tere taas!“ Eesti keele õpik A2-B1(B2)
 • Mall Pesti ja Helve Ahi „E nagu Eesti“  Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1

 

 

 

 

Õppemeetodid:

 

 

Auditoorne õpe- metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnina. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

 

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatikat ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitte verbaalsed materjalid.

 

Iseseisev õpe: Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

 

 

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 

 

Õpingud on lõpetatud kui inimene on osalenud vähemalt 80% auditoorsetes tundides. Tunnistuse saamiseks tuleb sooritada koolisisene kirjalik ja suuline test, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist (punkt 3 „Õpiväljundid“). Eduka testi sooritamise puhul (60%) väljastab Reeder Koolitus OÜ tunnistuse. Testi tegemata jätmisel väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.

 

 

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

 

 

Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil.

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus algajatele tasemele0- A1
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 60 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 60 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem hispaania keelt õppinud või on taasalustajad.  

Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid :
Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Õppesisu:

Tervitus- ja tutvumisdialoogid. Tähestik, numbrid. 

Ametid, hobid, vaba aeg, muusika.

Maad ja riigid, keeled, rahvad ja rahvused. Reisimine, ilm.

Rõivad, esemed, värvid. Poeskäik ja ostmine. 

Perekond ja sõbrad. Suhted, iseloomuomadused.

Nädalapäevad, kell. Harjumuste ja igapäevaste tegevuste kirjeldamine. 

Toidud ja tervis.

Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. 

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme nii grupis kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitteverbaalsed materjalid.

Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 7 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuse vormis. Ülesannetes keskendutakse eelkõige kuulamis-,  kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kursus on üles ehitatud õppekomplektile Aula Internatcional 1 curso de espanol nueva edicion. Jaime Corpas, Eva Carcia, Augustin Germendia.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on hispaania keele õpetaja.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.09.2018

 Õppekava on täiendamisel.

 Õppekava on täiendamisel.

 1. Üldsätted
  1. Reeder Keeltekooli ( 11975615)  õppekorraldus alused on koostatud  lähtudes ettevõtte põhikirjast, Täiskasvanukoolituse seadusest ja teistest õigusaktidega  sätestatud põhimõtetest. www.reeder.ee

Reeder Keeltekooli põhiülesanne on pakkuda  täiskasvanutele keeleõpet. 

  1. Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ajakava järgi. Avatud koolituste õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/kursused.
  2. Võimaldame ka sisekoolitusi. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi, kas meie ruumides aadressil Lembitu 2A Võru või tellija koolitusruumides tellijaga koos kokku pandud õppekavade alusel.
  3. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  4. Asjaajamise keel on eesti keel
  5. Koolituste korraldamine
   1. Kõigile koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel oleva registreerimisvormi, telefoni, e-maili või tulles koha peale Lembitu 2A Võru II korrus.
   2. Pikemate koolituste puhul, kus maksmine toimub kuu või osamaksetena sõlmitakse Õppijatega  esimesel tunnil koolitusleping.
   3. Reeder Keeltekoolil on õigus kursusi edasi lükata või ära jätta, kui kursus ei tule kokku (pole piisavalt õppijaid). Koolitutse edasilükkamisest või ära jätmisest teavitatakse registreerujaid kas e-maili või telefoni teel.
   4. Koolitus loetakse edukalt läbituks kui koolitusel osaleja on osalenud vähemalt 70% auditoorsetes tundides. Koolituse lõpus väljastame õppijale tõendi läbitud tundide kohta või tunnistuse õpiväljundite saavutamise kohta.
 1. Õppemaksu tasumine
  1. Õppemaksu tasumine toimub  õppijale saadetud arve alusel kas ülekandega Reeder Keeltekooli arvelduskontole või  soovi korral saab õppemaksu tasuda ka sularahas. 
  2. Õppemaksu tasumine pikemate koolituste puhul toimub  kuuarvete või osamaksete alusel. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest. Õppemaksu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.
  3. Koolitusest loobumisel õppetasu ei tagastada. Pikemate koolituste puhul on võimalik mõjuvatel põhjustel (eelkõige tervis) koolituste tulevikumakstest looobuda alates järgmisest kuust. Eelnevalt väljastatud arved tuleb  tasuda.
  4. Arvel näidatud maksetähtajaks arve  tasumata jätmisel, ja korduval meeldetuletusel on meil õigus õpilane keeltekooli nimekirjast välja arvata ja vajadusel võlgnevus edastada inakssofirmale.
  5. Lühemate koolituse 40 ak tundi  ja alla selle on meil õigus kogu kursus ettemaksu arvena vormistada. 
  6. Arvete maksamta jätmisel tuletame võlgenvusi  meelde meili või telefoni teel. Info saadame samale meilile mille õppija on meile edastanud.
 2. Õppija õigused ja kohustused.
  1. Õppijal on õigus enne koolitust tutvuda Reeder Keeltekooli õppkorralduse aluste, õppekavade ja saada täiendavat infot koolituse kohta.
  2. Võimaldame õppijal oma taset testida suulise vestluse põhjal (vajadusel ka  kirjaliku testi alusel)
  3. Koolitataval on õigus valida sobib grupp oma keeltetasemele ja vastavalt enda võimalustele ning saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus ja ajal.
  4. Võimaldame koolitataval koolituseperioodi jooksul gruppi vahetada, kui grupp vastab tema tasemele ja uues grupis on vabu koht.
  5. Õppijal on kohustus meie poolt väljastavad arved tasuda õigeaegselt ka siis kui koolitatav pole saanud kõigist tundidest osa võtta, kuid tund on toimunud.
  6. Sõlmime õppijaga koolituslepingu, kui selles konkreetses grupis võimadame tasumist osamaksetena. Koolituslepinguga on võimalik tutvuda www.reeder.ee .
 3. Väljastatavad dokumendid.
  1. Igale täiendukoolituse osalejale väljastatakse tõend või tunnistus koolituse läbimise kohta.
  2. Tunnitusi ja tõendeid väljastame paberkandjal ja eesti keeles.
 4. Isikuandmete töötlemine
  1. Reeder Keeltekool kogub õppijate kohta järgmiseid andmeid: nimi, kontaktandmed ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks 

(tulenevalt Täiskasvanu koolituse seadusest) ja tulumaksu tagastuse jaoks. 

Kõiki isikuandemid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 1. Vaidluste lahendamine
  1. Kooli ja õppijate vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidlused mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel lahendatakse seaduses ettenähtud  korras.
 2. Reeder Keeltekooli õppekorralduse alused kehtivad alates 01.01.2016.
 1. Üldsätted 
 2. Reeder Keeltekooli ( 11975615) kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanu koolituse seadusest, asutuse põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kvaliteedi tagamise alused on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.
 3.  Reeder Keeltekooli eesmärk on  korraldada  võõrkeele kursuseid erinevatele võõrkeeltele ja keeletasemetele.
 4. Õppekavad
  1. Täiendkoolituse aluseks on Reeder Keeltekooli õppekavad ,mis on avalikustatud keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/õppekavad. Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja täiskasvanute koolituse seadused.

Kõigi õppekavade juures arvestatakse, et see aitaks  kursusel osalejal õppe –

eesmärke saavutada ja samuti püüame arvestada õppekavade koosatmisel täiskasvanud õppija eripära.

Õppekavad vaadatake üle üks kord aastat, enne uue õppeaasta algust vajadusel ka mitu korda aastas.

 1. Koolitajad
  1. Meie õpetajatel on olemas filoloogi haridus ja/või andragoogi kutsetunnistus ja kindlasti õpetamise kogemus. Info meie õpetajate kohta on üleval Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/meist, kus on kirjeldatud õpetajate õpi- ja töökogemus.
  2. Õpetajate tööd hinnatakse nii suulise kui ka kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõpus. Samuti küsime suulist tagasisidet koolituse kestel.
 2. Õppekeskkond
  1. Kõigile meie  avalikele koolitustele tuleb  ennast registreerida. Koolitusele saab registreerida kodulehel www.reeder.ee täites registreerimisvormi, meie kontoris Lembitu 2A  Võru või meili ja  telefoni teel.
  2. Koolitusgruppidesse  proovime kokku panna võimalikult  saranse keeletasemega ja oskustega õppijad. Selle saavutamiseks  testime  õppijaid  suulise vestluse põhjal, vajadusel ka kirjaliku testi põhjal. Soovi korral võimadame ka grupi vahetust, juhul kui teistes gruppides on vabu kohti.
  3. Kõigi koolitusele registreerunutega võtame ühendust paar päeva enne koolituse algust meili teel, kus on info kogu koolituse kohta, vajadusel ka telefoni või SMS teel.
  4. Me sõlmime oma õppijatega koolituslepingud,milles on kirjas mõlema osapoole kohutused ja õigused millega saab tutvuda meie kodulehel www.reeder.ee
  5. Koolituse jooksul püüame luua võimalikult õppimist toeatava keskkonna, kasutades selleks erinevaid võimalusi. (õpetajad on meili teel  iganädalases suhtluses õppijatega, et neid motiveerida ja aidata parema tulemuse saavutamisel).
  6. Reeder Keeltekooli ruumid asuvad Võrus Lembitu 2A, kus on olemas 4 suurt  koolitusklassi, üks klass individuaalõppeks  ja kontor, mida samuti  vajadusel kasutakse individuaaltundide jaoks. Kõik meie 4 koolituklassi mahutavad kuni 10-13 õppijat. Põlvas asume aadressil Kesk tn 11, kus meie kasutuses on koolitusklass kuni 12 õppijale.

Koolitusklassides on olemas korralik valgustus, tahvlid, õppelauad ja toolid aruvti ja esitlusvahendid samuti wifi ühendus. Igas klassis on olemas kohvinurk koos kraanikausiga. Kontoris on olemas printimis ja paljundamis võimalus. Meie Võru ruumidesse pääseb ka liikumispuudega inimene. Maja ees on olemas kaldtee ja maja sees lift.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohtuse nõuetele.

4.7 Väljaspool meie ruume toimuvate kooltituste puhul lähtume samadest põhimõtetest.

4.8 Õpetamisel kasutame iga keele jaoks sobivaid õpikuid , mille õppija ostab ise välja,  kas meie käest või kuskilt mujalt. Õpikute hinnakiri on kodulehel www.reeder.ee  Muud paljunudused ja lisamaterjalid on koolituse hinna sees. 

  1. Õppegrupid suurused on erinevad lähtudes koolituse eesmärgist ja ka õppijate soovist ning meie võimalustest . Grupi suurused ja hinnad on välja toodud meie kodulehel www.reeder.ee. Suuremaid gruppe kui 13 õppijat me ei võimalda. Suurem osa gruppe on 8-10 õppijat.
 1. Koolituse lõpus väljastame igale õppijale, kes on ka reaalselt vähemalt 70% ulatuses koolituse kontaktunides osalenud  tõendi koolituse läbimise kohta. Vajadusel ka väiksema mahu kohta.
 2. Tagaside kogumine
  1. Iga koolituse lõpus anname koolitusel osalejale tagasiside küsimustiku, kus osalejad annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajaleja korraldusele ning samas saavad teha ka ettepanekuid meie töö efektiivsemaks muutmisel. Küsime tagasididet ka koolituse rahastajatelt.
  2. Tagasiside analüüsitakse koos õpetajatega. Vajadusel tehakse muudatusi.
  3. Lisaks kirjalikule tagasisidele küsime ka suulist tagasiside koolitusperioodi jooksul. Õppijad saavad tagasiside suuliselt anda nii otse õpetajale ja /või Reeder Keeltekooli administratiivpoolele.
 3. Õppekvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine.
  1. Julgustame oma õpetajaid õppijatega intensiivsemalt suhtlema. Õpetajad on õpilastega meili vahetuses. Õpetajad tunnevad huvi õppijate käekäigu vastu ja proovivad neid innustada ja motiveerida. 
  2. Meie kõige parem tagasiside on see, kui õppijad aasta aastalt meile tagasi tulevad. Leiame,et see näitab kõige paremini meie kvaliteeti.

8. Isikuandmete kogumine

8.1 Reeder Keeltekool kogub õppija kohta lisaks nimele ja kontaktandmetele ka isikukoodi. Mida on vajame Tõendi väljastamiseks tulenevalt Täiskasvanu koolituse sedausest ja lisaks info edastamiseks maksu- ja tolliametile tulumaksu tagastamise osas. Iskuandmeid töödeltakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 

Täiendav info: email: reeder@reeder.ee 

 • inglise keele õppekava ja õpiväljundid
 • soome keele õppekava ja õpiväljundid
 • norra keele õppekava ja õpiväljundid
 • saksa keele õppekava ja õpiväljundid
 • vene keele õppekava ja õpiväljundid
 • eesti keele õppekava ja õpiväljundid
 • hispaania keele õppekava ja õpiväljundid
 • prantsuse keele õppekava ja õpiväljundid
 • itaalia keele õppekava ja õpiväljundid
 • õppekorralduse ja kvaliteedi alused

Inglise keel A1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A1) algajad 
 
0231 Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole inglise keelt varem õppinud või , kes on ammu õppinud ja pole vahepeal üldse kasutanud ja hetkel on kõik ununenud. Õppe alustamiseks on vajalik kursusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A1 saavutamine inglise keeles.

 

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Õppesisu

Teemad:

Minu perekond, sõbrad ja elukoht.

Töö, hobid  ja vaba aeg.

Elukeskkond,  tee juhised.

Toit ja ostlemine.

Sport

Linnas, maal

Riigid, keeled, reisimine.

Viisakusväljendid

Grammatika: Tähestik, olevik (be), isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, numbrid, telefoninumbrid, järgarvud. Sagedusmäärsõna, küsisõna, eessõna ajamääruses . Can/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna kohamääruses (in, on, near jt). Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituste moodustamine).Hulgamäärused (some, any, much, many), viisakusvorm I like vs I´d like. Omadussõna võrdlusastmed. Kestev olevik.

Õppemeetodid
Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 
Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kasutusel on õppkomplekt New Headway Beginner 4th edition  mis sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks Reeder keeltekooli jaotusmaterjalid.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või on tal inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel A1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A1) algajad 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
222-Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 80 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kes ei ole inglise keelt varem õppinud või , kes on ammu õppinud ja pole vahepeal üldse kasutanud ja hetkel on kõik ununenud. Õppe alustamiseks on vajalik kursusele registreerimine.

 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A1 saavutamine inglise keeles.

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

 

Õppesisu 

 

Teemad: 

Minu perekond, sõbrad ja elukoht.

Töö, hobid  ja vaba aeg.

Toit ja ostlemine.

Sport

Linnas, maal

Viisakusväljendid.

Grammatika: Tähestik, olevik (be), isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, numbrid, telefoninumbrid, järgarvud. Sagedusmäärsõna, küsisõna, eessõna ajamääruses . Can/can´t, lihtminevik (was/were, could), määrsõna, eessõna kohamääruses (in, on, near jt). Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituste moodustamine).Hulgamäärused (some, any, much, many), viisakusvorm I like vs I´d like. 

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

 

Kõnelemisoskuse arendamine:


– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;

 

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

 

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

 

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kasutusel on õppkomplekt New Headway Beginner 4th edition  mis sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks Reeder keeltekooli jaotusmaterjalid.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik.)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 17.10.2018

 Inglise keel A2.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A2.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  A1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A2.1 saavutamine inglise keeles.

 

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

 

Õppesisu

 

Teemad:

Töö, ametid ja puhkus.

Elukoht ja sellega kaasnev

Hobid ning oskused.

Toit ja ostlemine.

Viisakusväljendid

 

Grammatika: Ajavormide kordamine. Lihtmineviku ja Perfekti olevik. Modaalverbid, tingimuslausete moodustamine, ja past continuous. Verbimustrid.

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks kasutame New Headway Beginner 4th edition, Essential Grammar in Use Raymond Murphy    ja    Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel A2.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A2.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 -Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks või kolm korda nädalas, 3 kuni 4 akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles eelnevalt  saavutatud keeletase  A1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A2.1 saavutamine inglise keeles.

Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot igapäevatekstidest ( sõiduplaanid, reklaamid, menüü, tööpakkumised jne.)

 

Õppesisu 

 

 

Teemad: 

 

Töö, ametid ja puhkus.

Elukoht ja sellega kaasnev

Hobid ning oskused.

Toit ja ostlemine.

Viisakusväljendid

Perekond 

Grammatika: Ajavormide kordamine. Kestva mineviku aeg, lihtminevik, kestev olevik (tuleviku ajavormina), GOING TO- tulevik, täisminevik, loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad, eessõnad, modaalverbid ja verbimustrid.

 

Õppemeetodid

 


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

 

Kuulamisoskuste arendamine:

 

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

 

Lugemisoskuste arendamine:

 

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

 

Kirjutamisoskuste arendamine: 

 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d) Lisaks kasutame New Headway Beginner 4th edition, Essential Grammar in Use Raymond Murphy    ja    Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel A2.2 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (A2.2) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231 Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või 2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  A2.1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A2.1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme A2.2 saavutamine inglise keeles.

 

Saab aru tavakõnest, ettekannete põhisisust, tekstidest tuttavatel  teemadel, saab osaliselt aru telesaadetest ja uudistest.

Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot igapäevatekstidest ( sõiduplaanid, reklaamid, menüü, tööpakkumised jne.)

Oskab kaasa rääkida igapäevastes suhtlusolukordades (tuttavatel teemadel)  ning oskab lihtsamaid lauseid  kasutades kirjutada endast, perekonnast, hariduslikust taustast, endisest ja praegusest tööst ja elutingimustest. Oskab täita  isikuandmeid nõudvaid dokumente ja ankeete

 

 

Õppesisu

 

Teemad:

Oma elulugu, tulevikuplaanid

Töö, puhkus ja hobid.

Elukeskkond ( juhised, restoranis, poes, arsti juure, ametiasutuses, telefoni vestlus, ilm)

Kombed ja reeglid igapäeva elus.

Turism

 

 

Grammatika:  Ajavormide kordamine, eitus-jaatus, küsimuste moodustamine, lihtminevik ja perfekti olevik, modaalverbid , tingimuslaused .

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Elementary 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d). Lisaks kasutame Essential Grammar in Use Raymond Murphy ja   Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 

Inglise keel B1.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B1.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
222-Võõrkeeled ja -kultuurid. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  A2.2. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  A2.2 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B1.1 saavutamine inglise keeles.

 

Saab aru selgelt  edastatud raadio ja telesaadete põhisisust, mis kajastavad päevateemasid.

Oskab ettevalmistuseta vestelda  tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö ja päevasündmused.

Oskab väljendada oma seisukohti ja arutleda tuttavatel teemadel.

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või muul huvi pakkuval teemal samuti oskab kirjutada isiklikku kirja .

 

Õppesisu

 

Teemad:

Sõbrad ja elustiil.

Uudised, päevasündmused ja maailmas toimuv.

Söömine, toit, ja toitumisharjumised.

Unistustest rääkimine.

Isikuomadused ja nende kirjeldamine

 

 

Grammatika:  Ülevaade ajavormidest, küsimuste moodustamine, eitus-jaatus. Erinevate  oleviku ( present simple ja present continuous) ja minevikuaegade ( past simple ja past continuous) võrdlemine. Hulga väljendamine ( some, any, much, many) ja artiklid. Verbimustrid, kolme tulevikuaja ( going to, will, present countinuous) võrdlemine ja kasutamine. Omadussõna võrdlusastmed.

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Pre-Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel B1.2 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B1.2) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  B1.1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  B1.1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B1.2 saavutamine inglise keeles.

Kuulamisel saab  aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio-ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust, mis on talle olulistel või päevateemadel.
Oskab  vestelda ja  lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja arutleda tuttavatel teemadel.

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või muul huvi pakkuval teemal samuti oskab kirjutada isiklikku kirja .

 

Õppesisu

 

Teemad:

Aeg ja ajaplaneerimine

Igapäevasituatsioonid

Perekond

Töö

Seltskondlik vestlus.

 

 

Grammatika: 

Eelnevalt õpitud ajavormide kordamine. Oleviku ajavormid:liht ja kestev olevik (isikuline ja umbisikuline); Mineviku ajavormid (kestev minevik ja enne minevik) used to kasutamine. Keeldu, käsku ja soovitust väljendavad modaalverbid. Tuleviku ajavormid (samuti may, might ja could). Erinevat liiki küsimuste moodustamine. Verbifraasid ees- ja järelliited. Omadussõnad, määrsõnad, hääldus ja sõnade rõhuasetus. Ametliku ja mitteametliku kirja kirjutamine.

 

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

 -essee kirjutamine

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Pre-Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.06.2016

Inglise keel B2.1 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B2.1) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  B1.2. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  B1.2 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B2.1 saavutamine inglise keeles.

 

Saab aru  pikematest ettekannetest ja tekstidest, mis ei pruugi olla ainult tema huvi ja tööd puudutavad samuti  erialastest tekstidest ja juhenditest.

oskab ennast väljendada spontaanselt ja ladusalt, avaldada mõtteid ja vestlust arendada; erinevaid asju, inimesi ja olukordi kirjeldada;

 

Oskab väljendada oma seisukohti ja arutleda tuttavatel teemadel.

Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või muul huvi pakkuval teemal samuti oskab kirjutada isiklikku kirja .

 

Õppesisu

 

Teemad: Igapäevasituatsioonid

 Sünd, abielu, surm

 Perekond, sõbrad ja sugulased

Töö

Seltskondlik vestlus ja arvamuse avaldamine.

 

 

Grammatika: 

Eelnevalt õpitud ajavormide kordamine. Oleviku ajavormid:liht ja kestev olevik (isikuline ja umbisikuline); Mineviku ajavormid (kestev minevik ja enne minevik) used to kasutamine. Keeldu, käsku ja soovitust väljendavad modaalverbid. Tuleviku ajavormid (samuti may, might ja could). Erinevat liiki küsimuste moodustamine. Verbifraasid ees- ja järelliited. Omadussõnad, määrsõnad, hääldus ja sõnade rõhuasetus. Ametliku ja mitteametliku kirja kirjutamine.

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 

– õigekirja harjutused;
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Inglise keel B2.2 tasemele

Reeder Keeltekooli täienduskoolituse õppekava: Inglise keele kursus  keeletasemele (B2.2) 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
0231-Keeleõppe õppekavarühm. Euroopa Keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Inglise keelt õppida soovivad täiskasvanud, kellel  on  inglise keeles  saavutanud keeletaseme  B2.1. Samuti need, kelle suulise testimise tulemus andis  B2.1 taseme.

Alustamise tingimus on koolitusele registreerimine.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Keeleoskustaseme B2.2 saavutamine inglise keeles.

 

Kuulates saab  aru pikkadest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest ja filmide sisust. Lugedes saab aru kindlaid seisukohti väljendavatest artiklitest ja ka  tänapäevasest proosast.
Oskab vestelda  spontaanselt ja ladusalt inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega, väljendades ja põhjendades oma  seisukohti, samuti on võimeline vestlust juhtima 
Oskab selgitada oma seisukohti ja arvamusi aktuaalsetel teemadel, tuues välja nii poolt kui vastuargumendid. 

Oskab kirjutada selgeid detailseid tekste (essee, aruanne, referaat) edastades infot ja põhjendades olulisi aspekte.

 

 Õppesisu

 

Teemad: Igapäevasituatsioonid

 Sünd, abielu, surm

 Perekond, sõbrad ja sugulased

Töö

Seltskondlik vestlus ja arvamuse avaldamine.

 

 

Grammatika: 

Eelnevalt õpitud ajavormide kordamine. Oleviku ajavormid:liht ja kestev olevik (isikuline ja umbisikuline); Mineviku ajavormid (kestev minevik ja enne minevik) used to kasutamine. Keeldu, käsku ja soovitust väljendavad modaalverbid. Tuleviku ajavormid (samuti may, might ja could). Erinevat liiki küsimuste moodustamine. Verbifraasid ees- ja järelliited. Omadussõnad, määrsõnad, hääldus ja sõnade rõhuasetus. Ametliku ja mitteametliku kirja kirjutamine.

 

 

Õppemeetodid


Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse osasid– rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel.

Palju kasutatakse paaris ja grupitööd, et julgustada õppijat suhtlema. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt koos  teiste osaoskustega.

Et õppijat võimalikult aktiivselt kaasata õppetöösse kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni-ja rollimängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.

Kõnelemisoskuse arendamine:
– 
hääldusbaasi formeerimine, hääldusvigade korrigeerimine, õige intonatsiooni harjutamine; 
– dialoogid, rollimängud, intervjuud, vaidlused, interaktiivsed ülesanded; 
– teksti häälega lugemine, loetud ja kuuldud teksti või dialoogi jutustamine;
– olmesuhtlus, situatiivne suhtlus, ettekanded kodulugemisest.

Kuulamisoskuste arendamine:

– autentse ja aktsendiga inglise keele kuulamine CDlt, dialoogide läbiharjutamine;
autentse häälduse ja intonatsiooni imiteerimine;
– ülesannete täitmine kuuldu põhjal: vajaliku informatsiooni eristamine kuuldust, küsimustele vastamine, õige ja vale informatsiooni eristamine.

Lugemisoskuste arendamine:

– erinevate tekstide lugemine, tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
– tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, võõraste sõnade tähenduste tuletamine kontekstist;
– lugemisharjutused: tekstilõikude järjestamine, pealkirjastamine, valikvastused, küsimuste esitamine, küsimustele vastamine, tõesed-väärad väited; 

– kokkuvõtte tegemine.

Kirjutamisoskuste arendamine: 
– ankeedi täitmine;

– postkaartide, ametliku ja mitteametliku kirja, narratiivse kirjandi kirjutamine.

– arvamuse avaldamine ja kokkuvõtete tegemine

–  essee, kirjandi ja referaadi kirjutamine

 


Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 12 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis. TV ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
 Kursus on üles ehitatud  õppkomplektile New Headway Intermediate 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press 2011) õppekomplekt sisaldab ( õpik, tv ,cd-d), lisaks kasutame English grammar in Use  Raymond Murphy  ja  Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti, mis hõlmab kõik õpitud teemasid ja grammatikat vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele  ja kirjaliku testi vähemalt 60% läbinule väljastatakse tunnistus. Kui testi tulemus on alla 60% väljastame tõendi.(Kirjaliku testi sooritamine on vabatahtlik)
 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või inglise keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.06.2016

Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
0231- Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 90 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kolm akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – täiskasvanud, kes ei ole varem soome keelt õppinud.  

Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine soome keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
•oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda lihtsate lausetega  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (kaardid, kutsed) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga

Sisu:

 

Teemad:

Mina ja mInu pere

Minu argipäev

Töö ja kodu

Vaba aeg

Ilm

Grammatika:

Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna., numbrid, kell,  kuupäevad, nädalapäevad, tegusõna pööramine, verbid, nimisõna omastav ja osastav kääne, omadussõna ainsus ja mitmus
 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitte verbaalsed materjalid.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 10 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Koolitusel kasutatakse õppekomplekti Hyvä-parempi-paras (Kaare Sark, Iduleht 2014). Lisaks kasutatakse õpikut „ Suomi selväksi“  Margit Kuusk ja Reeder keeltekooli materjale

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on soome keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.08.2016

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus algajatele (A1)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes ei ole varem norra keelt õppinud või kelle suulise testimise tulemus ei võimalda järgmistel tasemetel õppida. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Eesmärk

Suudab suhelda keeletasemel A1.

 

 

Õpiväljundid 
Õpingute lõpuks õppija:
– Saab aru tuttavtest sõnadest ja fraasides, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja    igapäevaelu.

–  Oskab  kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid ja samuti küsida kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt.

– oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
– kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (plakatid , kutsed, sildid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga


Õppe sisu:

Vestlusteemad: Tervitamine. Enda ja teiste esitlemine. Norra tähestik. Päritolumaa, elukoht, aadress. Numbrid 1–100, vanus. Riigid, keeled, ametid.

Mina ja minu pereliikmed. Toit, toidukorrad. Oma päevaplaani kirjeldamine kodus, tööl ja koolis. Arvud.

Aeg. Päevad ja kellaaeg. Töö ja vaba aeg. Riiete sõnavara. Värvid. Riiete ostmine. Kohvikus tellimine. Ostu eest tasumine. Hindade lugemine. Arvutamine. 

Ilm ja aastaajad. Soojad riided. Temperatuur ja sademed. Reisimine ja transport. Erinevad kohad Norras. Kaart. Raamatukogu ja ajalehed.

Eluasemed. Talgute korraldamine. Meie vaba aeg. Enda taustast ja kogemustest rääkimine. Tervisest rääkimine. Töökogemustest, erinevatest ametitest ja soovidest rääkimine. Järgarvud. Kuupäevade ütlemine. 

Grammatika: Jutustav lause ja küsilause lihtolevikus. Küsisõnad Sõnade järjekord lauses. Küsimus ilma küsisõnata. Eituse kasutamine. Nimisõnade ainsus ja mitmus umbmäärases ja määravas vormis. Asesõna den, det ja de. Asesõna subjekti vormis. Koha eessõnad.  Infinitiiv ja modaalverbid. Omadussõna pööramine. Küsisõna “missugune” pööramine. “See” ja “see seal” kasutamine. 

Kaudne kõne. Rekleksiivne asesõna. Tegusõnade käskiv vorm. Sõnade “seepärast” ja “sest et” kasutamine. Tegusõnade mineviku vorm. Väljendid mineviku, oleviku ja tuleviku jaoks. 

Omastav asesõna. Nimisõna omastav vorm. Tegusõna täismineviku kasutamine. Ajaväljendid, mis näitavad kestvust. 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  noo grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on  norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus tasemele  (A2)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes on läbinud norra keele A1 taseme. Kelle suulise testimise tulemus on vastab A1 tasemle. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid 
Õpingute lõpuks õppija:
 oskab suhelda igapäevasituatsioonides (poes, restoranis, reisil) ja vestelda üldistel teemadel;

 • arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid (vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset);
 • vestlema endast, kodust, elukohast, tööst, ilmast, argipäevategevustest ja huvialadest;
 • arutlema minevikus toimunu üle, andes sellele hinnanguid;
 • kirjutama lihtsamaid tööalaseid ja erakirju, kutseid ning Cv’d ja soovituskirja.

 Õppe sisu:

Vestlusteemad: Norra geograafia, kliima ja statistika. Juhiste andmine selle kohta, kus mis asub. Kool ja selle koostöö koduga. Kooli õppeained ja Norra koolisüsteem. Telefonile vastamine. 

Traditsioonid. Religioon. Perekond ja sugulased. Kutsete kirjutamine. Elamispind. Mööbli sõnavara. 

Pühad ja nende tähistamine. Retseptid. Keha, tervis ja toitumine. Perearst. 

Varasem töökogemus. Soovid Norras töötamisel. Tööotsing. CV koostamine. Tööturg. 

 

Grammatika: Kindlate kohtade eessõnad (linnad, maakohad). Omadussõnad umbmäärases ja määravas vormis. “Mange” ja “mye” kasutamine. Lihtlause ja liitlause. 

Perekonna nimisõnade ebareeglipärane käänamine. Omandit väljendav asesõna. Keskvõrre ja ülivõrre. Võrdlemine. 

Synes ja tror kasutamine. Aja ja koha eessõnad. 

Aja liitlaused. Modaalverb minevikus

 

 

 

 

 
Õppemeetodid

 

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale ( olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus tasemele  (B1)

 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Huvilised, kes on läbinud norra keele A2 taseme. Samuti need kelle suulise testimise tulemus on vastab A2 tasemele. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.


Eesmärk: Koolituse lõpuks omandab õppija B1 keeletaseme 


Õpiväljundid 
Oskab väljendada mineviku ja tuleviku vormides, olles niihästi kuulaja kui kõneleja rollis;

oskab  vestelda Norra ajaloost, rahvauskumustest, elust varem maal ja linnas; 

oskab vestelda vabalt igapäevateemadel (ühiskond, kultuur, ajalugu, olme); 

oskab suhelda dialoogides, osaleda aruteludes, andes soovitusi probleemide lahendamiseks; 

Oskab kirjutada oma CV ja kaaskirja ja samuti  

Oskab arutleda ajalehtedest loetu üle, rääkima oma soovidest, unistustest ja isikuomadustest.

 


Õppe sisu:

 

Vestlusteemad: Töökogemus, tulevikuplaanid. Pere struktuur enne ja nüüd. Naise roll, laste kasvatus. 

Elamute ost ja müük. Elamiskulud, elamismiljöö. Tervis, toitumine. Traditsioonilised toidud. 

Massimeedia. Uudiste vahendamine. Õppeained koolis. Väärtused. Institutsioonid. Täiskasvanute õpe. 

Tööotsimine. Töövõimalused. Võrdsus töökohal. Norra varasemal ajal. Elu maal ja linnas varem. Klassierinevused. Töö ja kolimine. Väljaränne ja sisseränne. Rahvastikugrupid. 

Muinasjutud ja rahvauskumused. Muinasjututegelased. Ebausk. Norra ajalugu. Norra enne ja nüüd. Majanduslikud ja poliitilised suhted. Sekundaarmajandusest tertsiaarmajanduseks. Naftareaalsus. Tööelu tänapäeval. 

Heaoluriik. Sotsiaalsüsteem. Riiklik tervishoid. Inimõigused ja võrdsus. Usu- ja sõnavabadus. 

 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis soovi korral ka individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  noo grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.

 


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 6 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale ( olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil  Stein på stein (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald) ja õpetaja koostatud jaotusmaterjalidel.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku lõputesti  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on filoloog või norra keele õpetaja kutse.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 01.11.2016

 

Täienduskoolituse õppekava: Saksa keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 130 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või üks kord nädalas kolm akadeemilist  tundi korraga.
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem saksa keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine saksa keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

 

 -oskab väljendada ennast igapäevastes situatsioonides (enda tutvustamine, telefonikõnedele vastamine, külaliste vastuvõtmine, tee juhatamine, piletite ostmine, toidu tellimine)

– saab aru lihtsamtest, tekstidest, kuulutustest

–  oskab kasutada lihtsaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine)

–  oskab kirjeldada oma peret, tööd, harjumusi, hobisid ning vestlema neil teemadel teistega

 –   oskab kirjutada lihtsaid kirju ja teateid ja täita blankette.

 

Sisu:

Tervitamine. Enda ja teiste esitlemine. Saksa tähestik. Päritolumaa, elukoht, aadress. Numbrid 1–100, arvutamine. Vanus. Telefoniga helistamine. Asjade ja omaduste küsimine, hinna küsimine. Autod ja kiirus. Info küsimine ja info andmine. Sinatamine ja teietamine.

Mina ja minu pereliikmed. Elukutsed. Kellaaja küsimine. Tervitamine ja hüvastijätt. Kuud, nädalapäevad, pühad, sünnipäevad. Kohtumiste kokkuleppimine.

Oma päevaplaani kirjeldamine. Kalendermärkmik. Restoranis tellimine. Toiduained ja nende kvaliteet. Riiete ostmine. Ostu eest tasumine. Soovide väljendamine.

Meie vaba aeg. Reisimine, muusika, sport, kunst, käsitöö. Ilmast rääkimine. Tee küsimine ja juhatamine. Tänaval, postkontoris, jaamas, sadamas, bussipeatuses.

Info andmine probleemide ja õnnetuste kohta. Tuletõrje, politsei, arsti kutsumine. Reisimine. Piletite ostmine, hotelli broneerimine.

 

Grammatika:

Jutustav lause ja küsilause. Ainsuse 3 esimest pööret ja viisakusvorm. Nimisõnade grammatiline sugu. Määrav ja umbmäärane artikkel. Nominatiiv ja akusatiiv. Omastav asesõna minu, sinu, teie (oma). Umbmäärane asesõna kein. Pööramine: haben, sein, sagen, fahren.

Nimisõnade mitmus,.Omastav asesõna tema ja teie (oma). Sõnade moodustamine sufiksiga –in. Öeldise koht jutustavas lauses. Pööramine: kommen, arbeiten, heißen. Järgarvsõnad. Omastavad asesõnad. Isikulise asesõna er, sie, es kasutamine.

Modaalverbid: können, müssen, wollen, dürfen. Pööramine: essen, nehmen, sprechen, lesen, mögen; möchte. Lahutatavate eesliidetega tegusõnad. Omadussõna verbiga sein. Alusele suunatud küsimus. Liitsõnade moodustamine

Pööramine: wissen, sollen. Nominatiiv, akusatiiv ja daativ. Eessõnad nach, zu, bei. Sidesõnade kasutamine. Asesõnad: jeder, dieser, welcher. sich-verbid.

Eessõna von. Umbmäärane asesõna man. Genitiiv. Kas genitiiv või eessõna von? Eessõnad durch, um, entlang, über, zwischen.

 

Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Kasutatakse saksa keele õppkomplekti Deutsch für uns Anu Schultz ja õpetaj koosatud jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on saksa keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev -01.08.2016

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus algajatele (A1)
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 50 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 50 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub üks kord nädalas 3 akadeemiloist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes on varem natuke vene keelt õppinud. 
Eesmärk
Keeleoskustaseme A1 saavutamine vene keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab rääkida lühidalt iseendast, elukohast, perest ja tööst.
 • oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja  samasugustele küsimustele vastata;
 • oskab täita kõige lihtsamaid blankette isiklike andmetega.

 

Sisu:

Enda tutvustamine, kodu, perekond, töö, arvud, numbrid, hinnad

Grammatika teemad: Täishäälikute hääldamine vene keeles.

Isikulised asesõnad, nende käänamine. Omadussõna.

 Tegusõnade I pöördkond.

Omastavad asesõnad. Näitavad asesõnad. Arvsõnad. Eessõnad

„в“ ja „на“. Eessõnad „из“ ja „с“

Helitu ja heliline konsonant.

Liikumistegusõnad. Tegusõnad „olema“, „viibima“. Kohamäärsõnad

Omadussõna täis- ja lühivorm. Sünonüümid. Eitavad asesõnad. „Kui/ когда“ ja „Kui /если“ kasutamine.

Nimisõna. Omadussõna. Arvsõna. Asesõna. Tegusõna. Tegusõna aspektid.  Kõneetikett.

  

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. 

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

 

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Kasutatakse Inga Manguse õppematerjali: Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale.ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on vene keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.01.2019

Täienduskoolituse õppekava: Vene keele kursus (A2)
 
Õppekavarühm
0231-Keeleõppe õppekavarühm
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist või kolm  korda nädalas 3 akadeemilist  tundi korraga.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp – täiskasvanud, kes on läbinud A1 taseme vene keele koolituse või kelle suulise testimise tulemus ei võimalda järgmisel keeletaseme kursusel osaleda. Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.

Eesmärk
Keeleoskustaseme A2 saavutamine vene keeles.
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab rääkida iseendast, elukohast, perest ja tööst.
 • oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja  samasugustele küsimustele vastata;
 • suudab vestelda  igapäevastel teemadel eeldusel et tema vestluspartner räägib aeglaselt
 • oskab täita kõige lihtsamaid blankette isiklike andmetega.

Sisu:

Teemad: Minu rollid elus. Rollid kodus, tööl, lapsevanemana ja

lapsena. Küsimuste esitamine ja oma arvamuse avaldamine. Oma tunnete väljendamine. Test „Tunne iseennast“. Kinnistamine

Sünnipäev – kord aastas. Sünnipäeva pidamine. Juubelisünnipäevad. Külaliste kutsumine ja külla minek. Kingituste valik ja lillede valik. Külaliste tutvustamine. Pöördumine võõra inimese poole. Kinnistamine

Elukutsed. Selle valiku tähtsus. Kelleks tahtsin saada

lapsepõlves. Kellena töötan nüüd. Oma töökäigu kirjeldus. Kinnistamine

Minu suguvõsa. Sugupuu koostamine. Oma esivanematest jutustamine. Kelle mõjud on minu iseloomu kujundanud kõige rohkem. Vanemaid ei saa valida. Perekonnasisesed suhted inimeste vahel. Kinnistamine

Minu suhtumine loomariiki. Traditsioonilised

koduloomad kass ja koer. Tänavakoerad ja –kassid. Vastutus kodustatud looma eest. Maailma looma- ja linnuriik. Suured ja väikesed loomad, linnud, roomajad. Kinnistamine

Käitumine erinevates elusituatsioonides. Konflikt.

Kompromiss. Konsensus. Nõustumine. Äraütlemine. Kahtlused. Kinnitused. Eitus. Koostöö ja vastuvõtmine. Nõuanne. Korraldus. Informatsiooni vahetus. Kinnistamine

Eesti Vabariik. Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti

riigikorra põhialused. Igaühe põhiõigused, vabadused

ja kohustused. Riigikogu, vabariigi presidendi, vabariigi valitsuse ja kohtu pädevus. Eesti administratiivsed jaotused. Eesti füüsiline kaart. Maakonna, linna, asula, talu plaan. Ametiasutuste liigitus. Linna- ja maakonnavalitsused. Kinnistamine

 

 

  Grammatika: Omadussõna täis- või lühivorm. Sünonüümid. Eitavad asesõnad. „Kui/ когда“ ja „Kui /если“ kasutamine.

Nimisõna. Omadussõna. Arvsõna. Asesõna. Tegusõna. Verbi aspektid. Kiilsõnad. Kõneetikett.

„ь“-lõpuga naissoost nimisõnade käänamine. Tegusõnade aitama, märkama, naeratama,  solvuma, kaitseks välja astuma pööramine. „Ь“-lõpuga nimis. 

Aja väljendamine. Tegusõnad „käima“/kuhu?, „viibima“/kus? Nimisõnade ühildumine omadussõnadega.

Tegusõnade „läbima“, „mööda sõitma“, „külastama“, „üle vaatama“, pööramine. 

„-я“ ja „-ие“ lõpuga nimis. käänamine.

Ajaliste konstruktsioonide kasutamine. Aja väljendamine.

Liikumistegusõnade kasutamine eessõnadega mööda, üle, vastas, kõrval. Kuupäev: mitmes? mitmendal?

Suuremad kultuurikeskused Eestis. Kultuuriürituste külastamine. Kino. Teater. Kontsert. Piletite ostmine. Käitumine garderoobis. Istekoha leidmine. Käitumine kino, teatri- või kontserdisaalis etenduse ajal. Riietuse valik. Lillede saatmine lavale. Kuulsamad filmi- ja teatriartistid. Laulupidu. Rahvariided. Kinnistamine

 

 

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Kasutatakse Inga Manguse õppematerjali: Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale.ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnistust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on vene keele õpetaja kutse.


Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 27.12.2015

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel A1 võõrkeelena
 
Õppekavarühm
0231- Keeleõppe õppekavarühm.
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või kaks korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – Täiskasvanud, kes pole varem eesti keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused suudab vähemalt B1 tasemele suhelda vene või inglise keeles   ja  kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keele keeleoskustaseme A1. 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakusväljendeid
• oskab  moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele küsimustele  vastata
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma perest, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga


Õppesisu
Enese tutvustamine ja viisakusväljendid.

Perekond, töö, elukoht.

Numbrid, päevad nädalad kuud, hinnad.

Isikuandmed ja igapäevaelu

Reisimine ja Vaba aeg

Grammatika: isikuline asesõna, tegusõna pööramine, arvud, omadussõna ja võrdlus ajamäärused, moodustatakse küsimusi, olevik, minevik, ainsus, mitmus. Tehakse tutvust kõigi käänetega.

 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus on üles ehitatud õppekomplektile  „Tere“ Inga Mangus ja Merge Simmul. Lisaks kasutatakse õpikut“  E -nagu Eesti“  Mall Pesti ja Helve Ahi ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse,omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil. .

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 27.12.2015

Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel A2 ( Eesti keel võõrkeelena)
 
Õppekavarühm
0231- Keeleõppe õppekavarühm.
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga või kaks korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp  – Täiskasvanud, kes on läbinud A1 keeletaseme, kelle suulise testimise tulemus vastab tulemusele A1. Õppe alustamise tingimused suudab vähemalt B1 tasemele suhelda vene või inglise keeles ja  kursusele registreerumine.
 
Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keele keeleoskustaseme A2. 


Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:
• oskab vestelda talle tuttavatel teemadel ja igapäeva situatsioonides, kasutades lihtsat sõnavara
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakusväljendeid
• oskab  moodustada küsimusi ja  samasugustele küsimustele  vastata
• oskab kirjutada lihtlausetega , teda otseselt puudutavatel teemade( pere, töö, hobid jne) samuti oskab täita ankeete


Õppesisu
Enese tutvustamine ja viisakusväljendid.

Perekond, töö, elukoht ja selle ümbrus.

Numbrid, päevad, nädalad, kuud, hinnad.

Isikuandmed ja igapäevaelu (Arsti juures, restoranis, toit, hobid, riietus, keha, ilm)

Reisimine, Transport  ja Vaba aeg

 

Grammatika: Milline? Missugune? Arvud ja järgarv sõnad, tagasõnad, võrdlusastmed, lõpetatud ja lõpetamata tegevus, olevik, minevik, tulevik,  asesõnad-määrsõnad, eitus , jaatus Küsimused? Kõik käänded. 

 
Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme  kas grupis, kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitte verbaalsed materjalid.


Õppekeskkond:

 

Õpperühmad ei ole suuremad kui 4 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 
Iseseisva töö kirjeldus

 
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 
 

Õppematerjalid
Koolitus on üles ehitatud õppekomplektile  „Tere jälle“ Inga Mangus ja Merge Simmul. Lisaks kasutatakse õpikut“  E -nagu Eesti“  Mall Pesti ja Helve Ahi ning „Saame tuttavaks“ Silva Tomingas ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 
Osalemine vähemalt 75% kontakttundidest. (väljastame tõendi)

Tunnistuse väljastamise tingimused: osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja kirjaliku testi  sooritamine,  mis hõlmab õpitud teemasid ja grammatikat. Test loetakse sooritatud, kui tulemus on vähemalt 60%( kui tulemus on madalam väljastame tõendi kursusel osalemise kohta).

NB: Testi tegemine ei ole kohutuslik, kui inimene ei taha tunnitust.

 
Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Tõend kursusel osalemise kohta või tunnistus koolituse läbimise kohta.

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil. .

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 27.12.2015

 1. Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täiendkoolitus
 2. Õppekavarühm:
  0231-Keeleõppe õppekavarühm
 3. Õpiväljundid:

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri)
 • Oskab koostada erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus)
 • Oskab kasutada piiratul hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus)
 • Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud teemal
 • Mõistab tele-, raadiosaadete ning filmide sisu
 • Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav
 • Loeb ja mõistab lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (kirjad, veebiväljaanded, kasutusjuhendid, infovoldikud)
 • Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut
 • Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest või internetist
 • Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest
 • Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti, on võimeline ühinema vestlusega ja avaldama oma arvamust, kui kõneaine on tuttav
 • Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti (spontaanses kõnes esineb vigu, hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon)
 • Grammatikas oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle
 • Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista sisu mõistmist

 

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
  Sihtgrupp: täiskasvanud, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest. Õppe alustamise tingimused puuduvad.
 2. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 400 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kolm akadeemilist tundi korraga.

Õppekeskkond: Meil on olemas 5 koolitusklassi erineva suurusega. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass, kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi- ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Õppijate arv ühes grupis on max 2 inimest

Õppevahendid: Koolitus on üles ehitatud õppekomplektidele “Tere“,  Tere jälle“ ja „Tere taas“ Inga Mangus ja Merge Simmul. Lisaks kasutatakse õpikut „E -nagu Eesti“  Mall Pesti ja Helve Ahi ning Reeder Keeltekooli jaotusmaterjale.

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid:

 

 • Enese tutvustamine ja viisakusväljendid

 

 • o Minu nimi on…
 • o Ma olen … aastat vana
 • o Tere-head aega
 • o Kuidas läheb?
 • Perekond, töö, elukoht ja selle ümbrus.
  • o Mul on …õde/venda
  • o Mul on … last
  • o Ma töötan (kellena?)
  • o Ma elan linnas/maal
  • o Ma elan korteris/majas
 • Numbrid, päevad, nädalad, kuud, hinnad.
 • Isikuandmed ja igapäevaelu (Arsti juures, restoranis, toit, hobid, riietus, keha, ilm)
  • o Mulle meeldib…
  • o Sooviksin tellida…
  • o Kui palju maksab…?
  • o Mulle meeldib kanda…(milliseid riideid?)
  • o Mulle ei meeldi…(milline ilm?)
 • Reisimine, Transport  ja Vaba aeg
  • o Olen reisinud lennukiga/rongiga/autoga/laevaga
  • o Kasutan/ei kasuta ühistransporti (miks?)
  • o Vabal ajal tegelen…

 

Grammatika:

 • Milline? Missugune?
 • Arvud ja järgarvsõnad
 • Ajavormid
 • Ase- ja määrsõnad
 • Eitus-jaatus
 • Küsimuste esitamine
 • Nimisõna käändelised vormid 

 

Õppematerjalide loend:

 

 • Inga Mangus ja Merge Simmul Tere jälle!“ Eesti keele õpikA1 – A2
 • Inga mangus ja Merge Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik 0-A1
 • Inga Mangus, Merge Simmul „Tere taas!“ Eesti keele õpik A2-B1(B2)
 • Mall Pesti ja Helve Ahi „E nagu Eesti“  Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1

 

 

 

 

Õppemeetodid:

 

 

Auditoorne õpe- metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnina. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

 

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatikat ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitte verbaalsed materjalid.

 

Iseseisev õpe: Suurem osa koduseid  töid  on harjutuste vormis vastavalt tunnis õpitud teemale. Töövihikust  ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine,  lühemate tekstide kirjutamine, tõlkelaused,  sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

 

 

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 

 

Õpingud on lõpetatud kui inimene on osalenud vähemalt 80% auditoorsetes tundides. Tunnistuse saamiseks tuleb sooritada koolisisene kirjalik ja suuline test, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist (punkt 3 „Õpiväljundid“). Eduka testi sooritamise puhul (60%) väljastab Reeder Koolitus OÜ tunnistuse. Testi tegemata jätmisel väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.

 

 

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

 

 

Koolitaja on filoloog või tal on eesti keele õpetaja kutse, omab eesti keele õpetamise kogemust inglise või vene keele baasil.

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele kursus algajatele tasemele0- A1
 
Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid
 
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 60 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 60 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub üks kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.


Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem hispaania keelt õppinud või on taasalustajad.  

Õppe alustamise tingimused  – kursusele registreerumine.
 
Õpiväljundid :
Oskab ennast  ja teisi tutvustada, tervitada ja hüvasti jätta.

Teab lihtsamat sõnavara ja väljendeid ning  oskab rääkida  lihtsate lausetega oma perest, elukohast ja tööst, ning kirjeldada inimesi.

Oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja neile vastata, kui teemad puudutavad  teda ja tema lähiümbrust.

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid, kirju ja postkaarte.

Õppesisu:

Tervitus- ja tutvumisdialoogid. Tähestik, numbrid. 

Ametid, hobid, vaba aeg, muusika.

Maad ja riigid, keeled, rahvad ja rahvused. Reisimine, ilm.

Rõivad, esemed, värvid. Poeskäik ja ostmine. 

Perekond ja sõbrad. Suhted, iseloomuomadused.

Nädalapäevad, kell. Harjumuste ja igapäevaste tegevuste kirjeldamine. 

Toidud ja tervis.

Õppemeetodid

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis või individuaalõppena. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada õppijat  ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.

Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. 

Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele, sest pidev õpitu kordamine aitab kaasa materjali kinnistumisele. Kasutatakse ka palju lisamaterjale, mis on õpetaja enda koostatud.

Tundides harjutatakse suuliselt ja kirjalikult grammatilisi vorme nii grupis kui individuaalselt ning omandatakse uut sõnavara, kuid õpilasi suunatakse ja motiveeritakse ka iseseisvalt oma teadmisi täiendama (trüki- ja internetimaterjalide abil) ning võimalikult palju igapäevases elus kasutama. Kasutusel on dialoogid, rühmatöö, mängud, kaardid, verbaalsed ja mitteverbaalsed materjalid.

Õppekeskkond
Õpperühmad ei ole suuremad kui 7 õppijat.

Meil on olemas 5 koolitusklassi. Neli suurt klassi, kuhu mahub kuni 12 õppijat ja üks väike klass kuhu mahub kuni 5 õppijat. Ruumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, arvuti või cd-mängija, LCD telerid, korralik valgustus ja õppelauad-toolid. Igas klassis on olemas  kohvinurk ja  tasuta wifi -ühendus. Lisaks on ligipääs liikumispuudega õppijale (olemas kaldtee ja lift, päevasel ajal on võimalik  kasutada inva wc, mis asub meiega ühel korrusel perearstikeskuses). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 
Iseseisva töö kirjeldus
Suurem osa koduseid  töid  on harjutuse vormis. Ülesannetes keskendutakse eelkõige kuulamis-,  kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks. 

Õppematerjalid
Kursus on üles ehitatud õppekomplektile Aula Internatcional 1 curso de espanol nueva edicion. Jaime Corpas, Eva Carcia, Augustin Germendia.

Õppekomplekti hind lisandub koolituse tasule. Reeder Keeltekooli jaotusmaterjal on koolituse sees.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid 

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele väljastatakse tõend kursuse läbimise kohta. 

 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja on hispaania keele õpetaja.

Õppekava kinnitamise aeg
Kuupäev – 14.09.2018

 Õppekava on täiendamisel.

 Õppekava on täiendamisel.

 1. Üldsätted
  1. Reeder Keeltekooli ( 11975615)  õppekorraldus alused on koostatud  lähtudes ettevõtte põhikirjast, Täiskasvanukoolituse seadusest ja teistest õigusaktidega  sätestatud põhimõtetest. www.reeder.ee

Reeder Keeltekooli põhiülesanne on pakkuda  täiskasvanutele keeleõpet. 

  1. Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ajakava järgi. Avatud koolituste õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/kursused.
  2. Võimaldame ka sisekoolitusi. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi, kas meie ruumides aadressil Lembitu 2A Võru või tellija koolitusruumides tellijaga koos kokku pandud õppekavade alusel.
  3. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  4. Asjaajamise keel on eesti keel
  5. Koolituste korraldamine
   1. Kõigile koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Koolitusele saab registreerida kas kodulehel oleva registreerimisvormi, telefoni, e-maili või tulles koha peale Lembitu 2A Võru II korrus.
   2. Pikemate koolituste puhul, kus maksmine toimub kuu või osamaksetena sõlmitakse Õppijatega  esimesel tunnil koolitusleping.
   3. Reeder Keeltekoolil on õigus kursusi edasi lükata või ära jätta, kui kursus ei tule kokku (pole piisavalt õppijaid). Koolitutse edasilükkamisest või ära jätmisest teavitatakse registreerujaid kas e-maili või telefoni teel.
   4. Koolitus loetakse edukalt läbituks kui koolitusel osaleja on osalenud vähemalt 70% auditoorsetes tundides. Koolituse lõpus väljastame õppijale tõendi läbitud tundide kohta või tunnistuse õpiväljundite saavutamise kohta.
 1. Õppemaksu tasumine
  1. Õppemaksu tasumine toimub  õppijale saadetud arve alusel kas ülekandega Reeder Keeltekooli arvelduskontole või  soovi korral saab õppemaksu tasuda ka sularahas. 
  2. Õppemaksu tasumine pikemate koolituste puhul toimub  kuuarvete või osamaksete alusel. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest. Õppemaksu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.
  3. Koolitusest loobumisel õppetasu ei tagastada. Pikemate koolituste puhul on võimalik mõjuvatel põhjustel (eelkõige tervis) koolituste tulevikumakstest looobuda alates järgmisest kuust. Eelnevalt väljastatud arved tuleb  tasuda.
  4. Arvel näidatud maksetähtajaks arve  tasumata jätmisel, ja korduval meeldetuletusel on meil õigus õpilane keeltekooli nimekirjast välja arvata ja vajadusel võlgnevus edastada inakssofirmale.
  5. Lühemate koolituse 40 ak tundi  ja alla selle on meil õigus kogu kursus ettemaksu arvena vormistada. 
  6. Arvete maksamta jätmisel tuletame võlgenvusi  meelde meili või telefoni teel. Info saadame samale meilile mille õppija on meile edastanud.
 2. Õppija õigused ja kohustused.
  1. Õppijal on õigus enne koolitust tutvuda Reeder Keeltekooli õppkorralduse aluste, õppekavade ja saada täiendavat infot koolituse kohta.
  2. Võimaldame õppijal oma taset testida suulise vestluse põhjal (vajadusel ka  kirjaliku testi alusel)
  3. Koolitataval on õigus valida sobib grupp oma keeltetasemele ja vastavalt enda võimalustele ning saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus ja ajal.
  4. Võimaldame koolitataval koolituseperioodi jooksul gruppi vahetada, kui grupp vastab tema tasemele ja uues grupis on vabu koht.
  5. Õppijal on kohustus meie poolt väljastavad arved tasuda õigeaegselt ka siis kui koolitatav pole saanud kõigist tundidest osa võtta, kuid tund on toimunud.
  6. Sõlmime õppijaga koolituslepingu, kui selles konkreetses grupis võimadame tasumist osamaksetena. Koolituslepinguga on võimalik tutvuda www.reeder.ee .
 3. Väljastatavad dokumendid.
  1. Igale täiendukoolituse osalejale väljastatakse tõend või tunnistus koolituse läbimise kohta.
  2. Tunnitusi ja tõendeid väljastame paberkandjal ja eesti keeles.
 4. Isikuandmete töötlemine
  1. Reeder Keeltekool kogub õppijate kohta järgmiseid andmeid: nimi, kontaktandmed ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks 

(tulenevalt Täiskasvanu koolituse seadusest) ja tulumaksu tagastuse jaoks. 

Kõiki isikuandemid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 1. Vaidluste lahendamine
  1. Kooli ja õppijate vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Vaidlused mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel lahendatakse seaduses ettenähtud  korras.
 2. Reeder Keeltekooli õppekorralduse alused kehtivad alates 01.01.2016.
 1. Üldsätted 
 2. Reeder Keeltekooli ( 11975615) kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanu koolituse seadusest, asutuse põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kvaliteedi tagamise alused on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.
 3.  Reeder Keeltekooli eesmärk on  korraldada  võõrkeele kursuseid erinevatele võõrkeeltele ja keeletasemetele.
 4. Õppekavad
  1. Täiendkoolituse aluseks on Reeder Keeltekooli õppekavad ,mis on avalikustatud keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/õppekavad. Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja täiskasvanute koolituse seadused.

Kõigi õppekavade juures arvestatakse, et see aitaks  kursusel osalejal õppe –

eesmärke saavutada ja samuti püüame arvestada õppekavade koosatmisel täiskasvanud õppija eripära.

Õppekavad vaadatake üle üks kord aastat, enne uue õppeaasta algust vajadusel ka mitu korda aastas.

 1. Koolitajad
  1. Meie õpetajatel on olemas filoloogi haridus ja/või andragoogi kutsetunnistus ja kindlasti õpetamise kogemus. Info meie õpetajate kohta on üleval Reeder Keeltekooli kodulehel www.reeder.ee/meist, kus on kirjeldatud õpetajate õpi- ja töökogemus.
  2. Õpetajate tööd hinnatakse nii suulise kui ka kirjaliku tagasiside põhjal koolituse lõpus. Samuti küsime suulist tagasisidet koolituse kestel.
 2. Õppekeskkond
  1. Kõigile meie  avalikele koolitustele tuleb  ennast registreerida. Koolitusele saab registreerida kodulehel www.reeder.ee täites registreerimisvormi, meie kontoris Lembitu 2A  Võru või meili ja  telefoni teel.
  2. Koolitusgruppidesse  proovime kokku panna võimalikult  saranse keeletasemega ja oskustega õppijad. Selle saavutamiseks  testime  õppijaid  suulise vestluse põhjal, vajadusel ka kirjaliku testi põhjal. Soovi korral võimadame ka grupi vahetust, juhul kui teistes gruppides on vabu kohti.
  3. Kõigi koolitusele registreerunutega võtame ühendust paar päeva enne koolituse algust meili teel, kus on info kogu koolituse kohta, vajadusel ka telefoni või SMS teel.
  4. Me sõlmime oma õppijatega koolituslepingud,milles on kirjas mõlema osapoole kohutused ja õigused millega saab tutvuda meie kodulehel www.reeder.ee
  5. Koolituse jooksul püüame luua võimalikult õppimist toeatava keskkonna, kasutades selleks erinevaid võimalusi. (õpetajad on meili teel  iganädalases suhtluses õppijatega, et neid motiveerida ja aidata parema tulemuse saavutamisel).
  6. Reeder Keeltekooli ruumid asuvad Võrus Lembitu 2A, kus on olemas 4 suurt  koolitusklassi, üks klass individuaalõppeks  ja kontor, mida samuti  vajadusel kasutakse individuaaltundide jaoks. Kõik meie 4 koolituklassi mahutavad kuni 10-13 õppijat. Põlvas asume aadressil Kesk tn 11, kus meie kasutuses on koolitusklass kuni 12 õppijale.

Koolitusklassides on olemas korralik valgustus, tahvlid, õppelauad ja toolid aruvti ja esitlusvahendid samuti wifi ühendus. Igas klassis on olemas kohvinurk koos kraanikausiga. Kontoris on olemas printimis ja paljundamis võimalus. Meie Võru ruumidesse pääseb ka liikumispuudega inimene. Maja ees on olemas kaldtee ja maja sees lift.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohtuse nõuetele.

4.7 Väljaspool meie ruume toimuvate kooltituste puhul lähtume samadest põhimõtetest.

4.8 Õpetamisel kasutame iga keele jaoks sobivaid õpikuid , mille õppija ostab ise välja,  kas meie käest või kuskilt mujalt. Õpikute hinnakiri on kodulehel www.reeder.ee  Muud paljunudused ja lisamaterjalid on koolituse hinna sees. 

  1. Õppegrupid suurused on erinevad lähtudes koolituse eesmärgist ja ka õppijate soovist ning meie võimalustest . Grupi suurused ja hinnad on välja toodud meie kodulehel www.reeder.ee. Suuremaid gruppe kui 13 õppijat me ei võimalda. Suurem osa gruppe on 8-10 õppijat.
 1. Koolituse lõpus väljastame igale õppijale, kes on ka reaalselt vähemalt 70% ulatuses koolituse kontaktunides osalenud  tõendi koolituse läbimise kohta. Vajadusel ka väiksema mahu kohta.
 2. Tagaside kogumine
  1. Iga koolituse lõpus anname koolitusel osalejale tagasiside küsimustiku, kus osalejad annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajaleja korraldusele ning samas saavad teha ka ettepanekuid meie töö efektiivsemaks muutmisel. Küsime tagasididet ka koolituse rahastajatelt.
  2. Tagasiside analüüsitakse koos õpetajatega. Vajadusel tehakse muudatusi.
  3. Lisaks kirjalikule tagasisidele küsime ka suulist tagasiside koolitusperioodi jooksul. Õppijad saavad tagasiside suuliselt anda nii otse õpetajale ja /või Reeder Keeltekooli administratiivpoolele.
 3. Õppekvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine.
  1. Julgustame oma õpetajaid õppijatega intensiivsemalt suhtlema. Õpetajad on õpilastega meili vahetuses. Õpetajad tunnevad huvi õppijate käekäigu vastu ja proovivad neid innustada ja motiveerida. 
  2. Meie kõige parem tagasiside on see, kui õppijad aasta aastalt meile tagasi tulevad. Leiame,et see näitab kõige paremini meie kvaliteeti.

8. Isikuandmete kogumine

8.1 Reeder Keeltekool kogub õppija kohta lisaks nimele ja kontaktandmetele ka isikukoodi. Mida on vajame Tõendi väljastamiseks tulenevalt Täiskasvanu koolituse sedausest ja lisaks info edastamiseks maksu- ja tolliametile tulumaksu tagastamise osas. Iskuandmeid töödeltakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 

Täiendav info: email: reeder@reeder.ee